ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Hối lộ Phật

Chánh kiến


image_pdfimage_print

HỐI LỘ PHẬT

HỎI: Kính thưa Thầy! Nhiều người mang tiền vào chùa cúng Tam Bảo, cúng một đồng mong được mười đồng. Sự mong muốn đó có đúng không, thưa Thầy? Ðây có phải là hành động cúng dường Phật không hay đây chỉ là tư tưởng bán buôn, hối lộ không, thưa Thầy?

ĐÁP: Những hướng dẫn cúng dường Tam Bảo trên đều do kinh sách phát triển dạy, mà quý Thầy trong các chùa đều theo đó hướng dẫn quý Phật tử (tín đồ) cúng dường, chứ riêng quý Thầy không phải không biết giới luật của Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không được cúng dường tiền bạc cho Phật và chúng Thánh Tăng, chỉ được quyền cúng dường thực phẩm mà thôi.

Thời đức Phật còn tại thế, Ngài sống đời phạm hạnh của một tu sĩ buông xả, nên Ngài đi khất thực, xin thực phẩm để sống, chứ không có xin tiền. Bây giờ Ngài đã tịch rồi thì phật tử lại đến chùa cúng dường Ngài tiền bạc, thì như vậy sự cúng dường đó có đúng không? Lúc còn sống Ngài đã không nhận tiền bạc, còn bây giờ Ngài đã chết lại nhận tiền bạc sao? Khi những cư sĩ đem tiền cúng dường chư Phật, thì đó là hành động phỉ báng Phật. Hành động cúng dường như vậy không đúng chánh pháp. Cúng dường sai pháp như vậy thì đức Phật có chứng minh lòng cúng dường của quý vị không?

Quý vị cúng sai, không đúng phạm hạnh của người tu sĩ thì Ngài làm sao nhận lòng cúng dường của quý vị được? Cúng dường như vậy làm cho Phật giáo suy đồi. Tội ấy về ai?

Cúng dường tiền như vậy quý vị xem ông Phật như ông thần ăn hối lộ. Cúng một đồng, nhờ Tam Bảo gia hộ cho quý vị làm ăn được mười đồng. Người Phật tử cúng dường như vậy là xem Phật giáo chẳng ra gì.

Nếu không quá đáng thì bảo rằng cúng dường như vậy quý vị không phải là đệ tử của Phật, vì đệ tử của Phật thì phải hiểu Phật. Chẳng qua quý vị là đệ tử của ngoại đạo, của kinh sách phát triển Bà La Môn, nên mới cúng dường Phật và chúng Tăng như vậy.

Ðến với Phật giáo để làm gì? Chẳng lẻ để học cách hối lộ cho thần thánh sao? Thời bây giờ quý vị xem ông Phật giống như ông thần trong miếu, hay ông quan ăn hối lộ. Làm quan ăn hối lộ, dân chúng xem chẳng ra gì. Phật ăn hối lộ, thì còn nghĩa lý gì là ông Phật nữa.

Nhìn cảnh tượng cách thức cúng dường tiền bạc để nhờ Tam Bảo gia hộ cho tai qua nạn khỏi, chúng tôi thật đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Thế mà chùa nào hiện giờ cũng có thùng phước sương để nhận tiền cúng dường. Chùa bây giờ giống như miễu bà Chúa Xứ, đền bà Chúa Kho. Nhìn hiện tượng này chúng tôi chẳng biết nói làm sao bây giờ. Chúng tôi tự hỏi phải chăng đây là Phật giáo hay là ngoại đạo? Chúng tôi cho đây là mê tín dị đoan chứ không phải là chánh tín chân chánh? Nếu là người tín đồ chân chánh của đạo Phật, khi cúng dường Tam Bảo thì nên cúng dường thực phẩm cho chư tăng để giúp cho các vị tu hành sống ngày một bữa ăn, để giữ gìn đúng phạm hạnh, không cất giữ tiền bạc.

Tóm lại, đây là cách thức cúng dường không đúng chánh pháp của Phật mà đúng theo giáo pháp của ngoại đạo. Bởi vậy, cái sai của đạo Phật cũng chính do quý thầy, vì tham tiền dạy cho người tín đồ cúng dường sai pháp. Cúng dường sai pháp là do chính các ông thầy tham tiền, tham bạc nên làm thinh, để nhận tiền một cách phi giới luật. Quý thầy chỉ là kẻ phàm phu tục tử mang lớp áo tu sĩ. Khi cất giữ tiền bạc, quý thầy trở thành phú ông hơn là một người tu sĩ chân chánh tu hành.

Biết cúng dường tiền bạc Tam Bảo là sai, thì từ đây về sau quý phật tử đừng làm sai nữa. Cúng dường sai pháp đã không được phước mà còn thêm tội với Tam Bảo vì tiếp tay cho ngoại đạo diệt Phật giáo nhanh chóng. Tội ấy về phía phật tử cúng dường tiền bạc phải gánh chịu.

(Trích sách Đường về xứ Phật – Tập 7, NXB Tôn Giáo – 2011, trang 143-145)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 68)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.