ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: chuyển nghiệp

Hồi hướng

“Khi nào chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì sẽ hồi hướng cho mình, cũng như cho người khác sẽ có kết quả tốt đẹp”. Đó chính là hồi hướng tâm thanh tịnh tốt của chúng ta đến mọi người, còn giới luật chưa nghiêm chỉnh thì xin đừng hồi hướng cho ai hết....

đọc tiếp

Nghiệp và phương pháp chuyển nghiệp

Đức Phật có nói ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Vậy thì ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp để xác định cho nó ý hành, khẩu hành và thân hành. Hành động của nó tạo thành cái nghiệp chứ không phải là gì khác hơn hết. Mục đích của người tu Thân Hành Niệm là họ tu để ý thức của họ làm chủ cái nghiệp của họ, làm chủ hành động của nó, phải không? Thân Hành...

đọc tiếp

Nhân quả quá khứ có chuyển được không?

Sống không làm khổ mình là chuyển quả khổ từ vô lượng kiếp của mình. Cho nên, từ khi quý Phật tử biết đạo đức này là biết cách sống chuyển hóa nhân quả từ vô lượng kiếp chứ không chỉ có chuyển hóa trong hiện kiếp này thôi đâu....

đọc tiếp

Phật không chuyển nhân quả của người khác

Luật nhân quả chỉ có tự mình chuyển nhân quả, chứ không có một người nào chuyển cho mình được. Vì thế, người nào vào chùa cúng bái, tụng niệm, cầu an cầu siêu, lạy lễ hồng danh sám hối cho tiêu trừ tai ách là một điều làm phi Phật giáo, Phật giáo không có dạy điều này. Dạy điều này chính là Bà La Môn giáo, là ngoại đạo, là các tôn giáo khác....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.