ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: chánh kiến

Chánh đạo, tà đạo

Trước khi tin vào một pháp môn nào thì phải chọn cho mình một vị Thầy chứng đạt chân lí, nhờ vị thầy ấy khai thị cho mình giác ngộ chân lí. Giác ngộ được chân lí thì lòng tin của các bạn không còn mù quáng. Nếu các bạn chưa giác ngộ chân lí mà chỉ dựa vào những lời trong kinh sách phát triển sau này rồi dán nhãn mác của đức Phật liền các bạn tin tưởng,...

đọc tiếp

Con người từ đâu sanh

Con người từ nhân quả sanh ra, chết trở về nhân quả, chứ không từ đâu sanh và cũng không về đâu. Ðó là câu trả lời: “Con người từ đâu sanh ra và chết đi về đâu?”...

đọc tiếp

Xác định hình ảnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lời đức Phật đã xác định rõ ràng trong bài kệ: “Với tóc được cạo sạch”, Ngài đã cạo tóc như giới luật Ngài đã dạy chúng Tỳ kheo. Như vậy, Ngài mới xứng đáng là người Thầy gương mẫu của chúng ta. Lời nói Ngài đi đôi với sự sống....

đọc tiếp

Lớp Chánh Kiến

Bài giảng Lớp Chánh Kiến (2005) trong chương trình đào tạo Lớp Bát Chánh Đạo (2005-2006) của Trưởng lão Thích Thông Lạc....

đọc tiếp

Bậc A La Hán có tâm đại bi không

Nói A La Hán thương hay không thương, độ hay không độ chúng sanh là người ta nói, chứ những bậc A La Hán biết thời tiết nhân duyên lúc nào đúng, lúc nào chưa đúng, lúc nào độ, lúc nào chưa độ và biết mình phải làm những gì đối với chúng sanh. ...

đọc tiếp

Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ

Đến khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả giải thoát thành lập tôn giáo Phật giáo, nhờ thế chúng ta hiện giờ mới có đạo Phật, mới có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo....

đọc tiếp

Thế giới siêu hình không có

Hầu hết từ xưa đến nay mọi người ai cũng tin rằng: con người tuy chết mất nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại mãi mãi. Sự hiểu biết này được truyền thừa từ khi có loài người cho đến ngày nay. Vì thế thuyết linh hồn rất khó bỏ, mặc dù hiện giờ mọi người được trang bị kiến thức khoa học nên họ cũng biết mình hiểu về linh hồn không đúng, nhưng bỏ thì chưa bỏ được....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.