ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Kinh Pháp Cú – 19. Phẩm Pháp Trụ

Kinh Pháp Cú – 19. Phẩm Pháp Trụ

256.
Ngươi đâu phải pháp trụ,
Xử sự quá chuyên chế,
Bậc trí cần phân biệt
Cả hai chánh và tà!
Kinh Pháp Cú 256

257.
Không chuyên chế, đúng pháp,
Công bằng, dắt dẫn người,
Bậc trí sống đúng pháp,
Thật xứng danh pháp trụ.
Kinh Pháp Cú 257

258.
Không phải vì nói nhiều,
Mới xứng danh bậc trí.
An ổn, không oán sợ.
Thật đáng gọi bậc trí.
Kinh Pháp Cú 258

259.
Không phải vì nói nhiều,
Mới xứng danh trì pháp,
Những ai tuy nghe ít,
Nhưng thân hành đúng pháp,
Không phóng túng chánh pháp,
Mới xứng danh trì pháp.
Kinh Pháp Cú 259

260.
Không phải là trưởng lão,
Dầu cho có bạc đầu.
Người chỉ tuổi tác cao,
Ðược gọi là “Lão ngu”.
Kinh Pháp Cú 260

261.
Ai chân thật, đúng pháp,
Không hại, biết chế phục,
Bậc trí không cấu uế,
Mới xứng danh “Trưởng Lão”.
Kinh Pháp Cú 261

262.
Không phải nói lưu loát,
Không phải sắc mặt đẹp,
Thành được người lương thiện,
Nếu ganh, tham, dối trá.
Kinh Pháp Cú 262

263.
Ai cắt được, phá được
Tận gốc nhổ tâm ấy
Người trí ấy diệt sân,
Ðược gọi người hiền thiện.
Kinh Pháp Cú 263

264.
Ðầu trọc, không Sa môn
Nếu phóng túng, nói láo.
Ai còn đầy dục tham,
Sao được gọi Sa môn?
Kinh Pháp Cú 264

265.
Ai lắng dịu hoàn toàn,
Các điều ác lớn nhỏ,
Vì lắng dịu ác pháp,
Ðược gọi là Sa môn.
Kinh Pháp Cú 265

266.
Chỉ khất thực nhờ người,
Ðâu phải là Tỷ kheo!
Phải theo pháp toàn diện,
Khất sĩ không, không đủ.
Kinh Pháp Cú 266

267.
Ai vượt qua thiện ác,
Chuyên sống đời phạm hạnh,
Sống thẩm sát ở đời,
Mới xứng danh Tỷ kheo.
Kinh Pháp Cú 267

268.
Im lặng nhưng ngu si,
Ðâu được gọi ẩn sĩ?
Như người cầm cán cân,
Bậc trí chọn điều lành.
Kinh Pháp Cú 268

269.
Từ bỏ các ác pháp,
Mới thật là ẩn sĩ.
Ai thật hiểu hai đời
Mới được gọi ẩn sĩ.
Kinh Pháp Cú 269

270.
Còn sát hại sinh linh,
Ðâu được gọi Hiền Thánh.
Không hại mọi hữu tình,
Mới được gọi Hiền Thánh.
Kinh Pháp Cú 270

271.
Chẳng phải chỉ giới cấm
Cũng không phải học nhiều,
Chẳng phải chứng thiền định,
Sống thanh vắng một mình.
Kinh Pháp Cú 271

272.
“Ta hưởng an ổn lạc,
Phàm phu chưa hưởng được”:
Tỷ kheo, chớ tự tin
Khi lậu hoặc chưa diệt.
Kinh Pháp Cú 272

Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.