ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Pháp như lý tác ý rèn luyện ý thức lực

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Pháp như lý tác ý rèn luyện ý thức lực

A A A

PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý RÈN LUYỆN Ý THỨC LỰC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 21/05/2010

Thời lượng: [02:18:27]

Tên cũ: 20100521 – Như lý tác ý – Lễ Phật đản

 

1- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý RÈN LUYỆN Ý THỨC LỰC

(00:01) Trưởng lão: Thôi mấy con ngồi xuống hết đi mấy con. Hôm nay có đủ duyên quý Phật tử về đây thăm Thầy, thì có những cái điều gì trong Phật pháp quý Phật tử không hiểu thì cứ hỏi. Lẽ ra thì, nếu mà Thầy có cái giảng đường đó, thì mỗi lần mà thuyết giảng, thì nó có một cái đề mục, cái đề tài để thuyết giảng. Thí dụ như nếu là một cái giảng đường, mà hằng tháng có một ngày hoặc hai ngày, thì từ cái đề tài này nó sẽ thuyết giảng tới cái đề tài khác, có từng thứ tự thấp đến cao. Còn bây giờ đó, thì coi như là quý Phật tử về, nó không có định kỳ như vậy. Cho nên vì vậy mà ở đây, tuỳ theo cái sự thưa hỏi mà Thầy sẽ trả lời, để giúp cho mình biết được cái con đường tu theo Phật pháp thế nào đúng và thế nào sai.

Bởi vì đạo Phật nó rất đơn giản và dễ dàng, không có khó khăn. Bởi vì sự giải thoát của đạo Phật nó rất là thực tế, nó không phải mơ hồ. Nó không phải khó khăn như chúng ta từng nghĩ. Nó không phải Thần thông phép tắc gì cả. Mà chỉ chúng ta giữ gìn được, biết nó là một cái chân lý của đạo Phật. Biết nó, bảo vệ nó được thì chúng ta sẽ được giải thoát liền tức khắc, không có khó.

Hôm nay Thầy xin tóm tắt lại để thấy được cái đạo Phật rất thực tế. Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài “Pháp Như Lý Tác Ý”. Quý Phật tử không biết ở ngoài kia có nghe được không? Xa quá. Cái đề tài mà hôm nay Thầy muốn nói, đó là Pháp Như Lý Tác Ý. Pháp Như Lý Tác Ý. Như Lý là như cái Lý Giải Thoát mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra. Để nó tạo thành một cái ý thức lực, mà chúng ta sẽ làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nghĩa là làm chủ được cái đời sống của chúng ta. Ai chửi chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì. Đó là làm chủ đời sống của chúng ta.

(02:13) Làm chủ Già, lớn tuổi, bảy tám mươi tuổi, một trăm tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy. Đó là làm chủ Già. Làm chủ Bệnh, không có bệnh tật gì bén mảng vào thân chúng ta được, gọi là làm chủ Bệnh. Có bệnh đuổi đi ngay liền, đó là làm chủ Bệnh. Làm chủ Chết, muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Chúng ta ra lệnh bảo Tịnh Chỉ Hơi Thở, ngay đó thân chúng ta không thở nữa, đó là chúng ta làm chủ được Chết. Thì đạo Phật ra đời, giúp cho con người làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết, chứ không có gì khác. Mà bây giờ chúng ta tu tập Pháp Như Lý Tác Ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó.

Như cái Lý, như cái Lý Giải Thoát đó mà chúng ta tác ý, thì chúng ta sẽ làm chủ nó. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sử. Nó muốn chết chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Nó giận hờn chúng ta bảo không giận hờn, thì nó sẽ không giận hờn. Đó, các con thấy nó quá cụ thể, rõ ràng, nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá uổng.

Chúng ta may mắn, chúng ta gặp được Phật pháp. Theo Phật giáo thì đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đều có, phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên, đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên, cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an, mạnh giỏi, điều đó là sai. Đức Phật đã nói mà: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con”. Sao bây giờ mình lại cầu Phật, cầu Quan Âm Thế Chí Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn mình? Mình lai cái tôn giáo nào đây? Nó có những cái tôn giáo cầu khẩn. Còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình. Bằng một ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ. Như vậy mới gọi là đạo Phật.

Đó, thì hôm nay quý Phật tử muốn hỏi điều gì, Thầy sẽ trả lời chung. Nhưng trước khi trả lời, Thầy xin khuyên quý Phật tử, có một câu tác ý rất là tuyệt vời. Nhớ kỹ câu này, mỗi khi thân có bệnh đau, thì quý Phật tử tác ý: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Bệnh đau là vô thường là pháp nhân quả. Tâm không được sợ hãi.” Cái tâm quý vị không dao động trước cái cơn đau thì quý vị đã làm chủ nó rồi. Và lần lượt cái bệnh đó sẽ giảm liền và không còn đau nữa. Đó là cái thứ nhất.

(05:05) Cho nên, chúng ta ở đây, cố gắng làm sao mà rèn luyện được cái ý thức lực. Mà cái ý thức lực rèn luyện nó rất dễ, nó không khó. Vì hằng ngày tâm niệm của quý vị rất nhiều. Ngồi lại chút suy nghĩ cái này, ngồi lại chút suy nghĩ cái khác. Muốn dừng những tâm niệm đó thì phải tác ý. Mà cho đến khi mà tác ý mà không còn tâm niệm đó thì ý thức lực đã đầy đủ rồi. Nó còn tâm niệm thì nó chưa được đầy đủ. Mà khi mà nó đã hết tâm niệm khởi, do Pháp Như Lý Tác Ý thì chúng ta đã thành tựu lực Như Ý Túc.

Còn chúng ta dùng một phương pháp nào, bất cứ một phương pháp nào mà dừng cái ý thức của chúng ta không cho nó khởi niệm, thì đó là chúng ta tu theo ngoại đạo. Thí dụ như dùng câu Niệm Phật “Nam Mô A di đà Phật, Nam Mô A di đà Phật”. Như trong kinh Di Đà đã dạy: “Thất nhật nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu A di đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”. Nghĩa là trong kinh đó dạy như thế này: Bảy ngày đêm Niệm Phật mà không còn một niệm nào khởi ra thì ngay đó chúng ta thấy cảnh giới Cực Lạc, Tây Phương.

Thật sự ra cái bài kinh này dạy chúng ta lọt vào cái thế giới tưởng của chúng ta. Khi ý thức dừng thì tưởng phải hoạt động. Trong thân của chúng ta có ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng…​ Thì tưởng uẩn sẽ hoạt động khi sắc uẩn không hoạt động. Một người nằm ngủ thì ý thức sẽ ngưng hoạt động, thì tưởng thức hoạt động cho nên mới chiêm bao. Cho nên có bao giờ một người mà đang thức như chúng ta bị chiêm bao bao giờ đâu? Cho nên chúng ta ngủ bị chiêm bao. Đó thì như vậy, khi mà chúng ta dùng bao cái phương pháp nào để dừng cái ý thức của chúng ta không cho nó khởi niệm thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào thế giới tưởng. Tức là tưởng uẩn của chúng ta hoạt động, chúng ta đã đi sai con đường của Phật pháp.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rất rõ: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Cái ý chúng ta rất quan trọng. Mỗi một niệm tham, một niệm sân, một niệm phiền não thì dùng ý mà dừng nó lại. Ví dụ như có một người nói nặng lời, làm chúng ta sân, chúng ta tức giận. Chúng ta nhắc: “Tất cả đều là nhân quả, tâm sân không được sân. Sân là dại, tự làm khổ mình”. Thì ngay đó tâm chúng ta sẽ không có sân. Mà cái gì mà nhắc chúng ta? Đó là ý chứ. Cho nên, ý làm chủ mà, ý tạo tác mà, ý dẫn đầu các pháp. Cho nên, nó dẫn chúng ta vào cái lý giải thoát. Lấy ý làm chủ, đừng diệt ý. Cho nên, những cái phương pháp mà tu tập, để diệt cái ý của chúng ta, đặng cho nó đừng khởi niệm. Cái đó là phương pháp sai, không phải là phương pháp của đạo Phật, mà phương pháp của Đông Độ, của Trung Quốc. Người Trung Quốc họ sẽ tu pháp đó.

(08:12) Còn chúng ta là người Việt, chúng ta tu theo Phật, thì chúng ta dùng ý để làm chủ. Khi mà trong tâm chúng ta có một niệm gì, hoặc là bên ngoài có ác pháp tác động, thì chúng ta dùng ý để dừng những cái ác pháp đó. Dùng ý để dừng những cái tâm dục đó để mà chúng ta làm chủ được thân tâm của mình, chứ không được dừng ý. Cho nên cái ý rất quan trọng. Ai cũng có cái ý thức hết. Chúng ta triển khai. Bởi vì bây giờ chúng ta có cái ý thức tức là chúng ta có sự hiểu biết. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta hiện giờ là hiểu biết đau khổ, hiểu biết theo dục.

Chúng ta chuyển cái sự hiểu biết qua một cái sự hiểu biết khác. Nó cũng là hiểu biết, nhưng mà nó hiểu biết khác. Nó hiểu biết theo Phật giáo, cho nên vì vậy mà nó không dục. Nó biết dục là khổ. Cái ý thức biết chứ cái gì. Biết dục là khổ, cho nên nó không tham, nó không dục thì nó không khổ. Nó biết ác pháp sẽ làm cho nó khổ. Cho nên nó biết ác pháp là do nhân quả. Cho nên nó không để ác pháp tác động vào tâm nó. Cho nên nó được yên ổn, cũng là cái ý mà thôi.

2- LỘ TRÌNH TU TẬP BÁT CHÁNH ĐẠO TRIỂN KHAI Ý THỨC HIỂU BIẾT KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ

(09:21) Cho nên chúng ta triển khai cái ý thức lực. Vì thế mà có một lúc Thầy mở cái lớp Chánh Tri Kiến. Để làm chúng ta nhìn mọi vật bằng cái hiểu biết đúng đắn, làm cho tâm chúng ta không bị động, không đau khổ.

Rồi Chánh Tư Duy, tức là làm cho suy nghĩ, tư duy của chúng ta chơn chánh, nó không có tà tư duy. Tà tư duy như thế nào? Bây giờ nghĩ mình cố gắng, mình làm cất được cái nhà, hoặc là mua đất bán cho có nhiều tiền, đó là tà tư duy rồi. Ham tiền, ham bạc là tà tư duy. Cho nên, những cái sự suy nghĩ mà suy nghĩ đau khổ, làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta khổ sở thì cái đó là tà tư duy. Còn cái mà tư duy suy nghĩ mà làm chúng ta không còn đau khổ thì đó là Chánh Tư Duy.

(10:14) Cho nên những cái lớp học này cần phải học. Mà năm cái lớp học đầu tiên của Bát Chánh Đạo, thì từ Chánh Kiến nè, Chánh Tư Duy nè, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn. Đó mấy con thấy chưa? Đạo Phật dạy rất rõ mà. Bát Chánh Đạo rất rõ, dạy chúng ta từng lớp học. Học lớp này xong rồi tới lớp khác. Trước kia Thầy có mở một cái khoá học cái lớp Chánh Kiến. Nhưng khoá Chánh Kiến chỉ sáu, bảy tháng gì đó thì Thầy đóng cửa, bởi vì nó không đủ duyên. Cho nên hôm nay, trong cái sắp tới Thầy sẽ đào tạo cái lớp giảng viên.

Nghĩa là Thầy, một người trong cái lớp giảng viên đó tám vị. Tức là đạo Phật có tám cái lớp học, thì cái ban giảng viên đó phải có tám vị. Vị dạy lớp Chánh Kiến, một vị dạy lớp Chánh Tư Duy, cho đến cái vị cuối cùng là dạy Chánh Định. Chắc chắn là Thầy sẽ dạy Chánh Định. Người nào mà muốn nhập Định thì đến học Thầy. Người nào muốn học Chánh Kiến thì đến học cái vị Thầy dạy Chánh Kiến. Nhưng muốn nhập Định thì phải trải qua bảy cái lớp học kia thì mới được đến Thầy học. Chứ chưa học mà cái lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy mà đến học lớp của Thầy thì không được. Tại vì không có căn bản.

Bởi vì đạo Phật nó cụ thể lắm, nó tám lớp học. Mà giờ tui muốn nhập Định. Trời đất ơi! Bộ muốn làm cóc hay sao? Chỉ có con cóc nhập Định ngang xương thôi. Phải không? Chứ còn phải đi từ cái lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Niệm. Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ đó con. Mà quý vị không ở trên Chánh Niệm thì không bao giờ quý vị có Chánh Định được. Chứ không phải là vô cái lớp nào cũng nói mở ngồi thiền nhập định. Ở bên Miến Điện mở các trường thiền, ai vô tu cũng được. Cóc có tu chứ có cái gì? Làm gì mà nhập Định? Muốn nhập Định phải đi từ cái lớp Chánh Kiến, để tu học cái lớp Chánh Kiến. Cho đến khi mà Chánh Tinh Tấn “ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện” hằng ngày. Cho đến lúc mà tâm tự nhiên bất động. Chứ đâu phải dùng nó bất động một cách tự nhiên được.

3- TỨ NIỆM XỨ, TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT LÀ CHỨNG ĐẠO

(12:30) Cho nên đến Chánh Niệm thì nó sẽ ở trên Tứ Niệm Xứ. Còn bây giờ chúng ta dùng Tứ Niệm Xứ là ức chế tâm của chúng ta. Trên thân quán thân. Quý vị thấy rõ. Bây giờ tui nhìn lại cái thân, tui thây ở trên thân tui nè, thấy hơi thở này, thấy từ dưới chân lên đầu, từ đầu tới chân. Quý vị quán thân kiểu đó là quán ức chế chứ không phải quán Tứ Niệm Xứ. Sai pháp! Tứ Niệm Xứ không phải tu được như vậy.

Tứ Niệm Xứ là ngồi đây, thí dụ như từ cái tri kiến được triển khai đầy đủ rồi, bắt đầu bước vào Chánh Tinh Tấn, tức là Tứ Chánh Cần. Có tri kiến hiểu biết rồi, mới ngồi lại từng tâm niệm khởi ra thì ngay đó mà ngăn mà diệt tất cả các ác pháp, chỉ còn thiện pháp. Như vậy gọi là tu Tứ Chánh Cần. Mà sau khi Tứ Chánh Cần, toàn bộ còn có thiện pháp. Còn thiện pháp, không có ác pháp nữa. Trong tâm tư của mình không có niệm ác nữa, thì lúc bấy giờ nó cái tâm nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở trên Tứ Niệm Xứ. Lúc bây giờ mới tu Tứ Niệm Xứ.

Còn bây giờ là mình khởi niệm ác, khởi ham tiền, ham bạc, ham nhà, ham cửa. Thấy cái ông bạn này mua cái xe hơi đẹp, mình cũng ráng cố gắng mua cho bằng thì thôi, cái này chưa được. Có phải không? Cho nên khi nào mà mình biết buông xả hết, không còn ham muốn gì vật chất của thế gian này, thì lúc bấy giờ mới tu Tứ Niệm Xứ mới được. Biết chưa, các con thấy chưa? Mà khi ở trên Tứ Niệm Xứ thì tự nó không có quay ra. Thì lúc bấy giờ muốn bảo đảm để cho thấy được cái tâm của chúng ta có thể quay vào mà không quay ra, thì chúng ta sống độc cư trong cái phòng của mình. Ai làm gì làm, mà luôn lúc nào nó cũng thấy trên thân nó. Đó là nó quay vào, nó không phóng dật.

Mà quý Phật tử có nghe đức Phật dạy: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật”. Mà mình giờ mình ở trong cái thất, mình ở trong cái nhà này gọi là cái thất đi. Mà bảy ngày đêm, mà tâm nó không có phóng ra nhìn cây này, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn ai hết. Mà nó chỉ biết trên thân của nó, thì nó chứng đạt đó. Dễ quá mà, đâu có gì đâu.

Cho nên chứng đạo của Phật là cái tâm quay vô, không phóng dật là chứng đạo. Cho nên ở đây, mỗi quý Phật tử, mọi người mà về đây xin tu đó, Thầy cho vô thất bảy ngày đêm. Buồn quá, thôi xin về, thì thôi rồi. Bảy ngày đêm mà thấy thích sống một mình thì người này, Thầy sẽ dạy họ từ cái chỗ nhiếp tâm, an trú tâm cho đến nhập định. Bởi vì, cái hạnh sống của họ là cái hạnh sống ly dục. Họ sống độc cư, họ sống một mình được. Còn mấy con mà sống một mình buồn khổ quá thì thôi. Chắc chắn là Thầy không đuổi, mấy con cũng xách gói đi về. Bởi vì buồn quá đi về chứ sao. Chịu không nổi.

(15:30) Cho nên, đạo Phật nó đơn giản lắm mấy con. Cho nên hằng ngày, như mấy con hiện giờ, thì mấy con sẽ tu. Mấy con sẽ nhắc tâm: “Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Ngồi chơi không tu không biết gì hết. Mà có niệm nào thì nhắc: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Đừng có khởi niệm bậy bạ nha. Ở đây không có ham muốn gì nữa hết”. Mấy con chỉ nói vậy thôi. Mình rầy mình chứ đâu có đám rầy ai. Rầy người ta, người ta đánh mình sao. Cho nên mình rầy mình thì nó không đánh mình đâu, mình rầy nó.

Mà hễ nó sanh ra cái niệm gì đó thì mình lại nhắc: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Ở đây không có khởi niệm bậy bạ gì cả. Không có nhớ gì, nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa gì nữa nghe. Dừng lại hết. Ở đây chỉ có Bất Động Tâm”. Thì nó sẽ bất động một chút. Rồi nó sẽ có niệm khác thì lại tác ý nữa. Cứ tiếp tục tu tập như vậy, trong bảy ngày chứng đạo. Trời ơi! Có bảy ngày chứng đạo! Đức Phật dạy mình tu tập đâu có phải lâu đâu. Tại vì, mình không siêng năng. Tu có tiếng đồng hồ, nghe buồn quá, thôi đi chơi một vòng. Thì thôi rồi, phóng dật quá rồi. Cho nên, cái đó không chứng đạo.

Cho nên, đạo Phật đơn giản lắm. Như Thầy, thí dụ bây giờ Thầy ngồi mà Thầy nói chuyện với mấy con. Mấy con về hết, Thầy ngồi tự tâm nó yên lặng, bất động. Thầy không nhắc, tức là Thầy tu xong rồi. Còn mấy con thì ngồi không được đâu. Nó sẽ nói chuyện với mấy con đó. Nó độc thoại mấy con nhiều lắm đó. Cho nên vì vậy mấy con phải nhắc. Nhắc nó thì nó đem lại cho mấy con được một sự bất động, yên lặng thanh thản một chút, rồi mấy con lại tiếp tục nhắc nó nữa. Mà siêng năng vậy bảy ngày, thì mấy con sẽ được cái thời gian bất động tâm, bất động không thua Thầy.

Mà khi tâm bất động rồi nó có Tứ Thần Túc. Bốn lực như Thần. Mấy con muốn nhập Định nào thì nó nhập, Định Như Ý Túc mà. Các con muốn cái gì là thân tâm mấy con sẽ làm theo hết. Bảo nó làm theo là nó làm theo.

4- SỰ QUAN TRỌNG CỦA BỘ NÃO

(17:30) Bản thân con người ai cũng có cái lực, ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống. Thế mà mấy con không chịu rèn luyện thì quá uổng. Nó ở đâu mấy con biết không? Ở trong cái đầu, cái bộ não của mấy con. Rèn luyện cái bộ óc của mấy con, mấy con sẽ điều khiển được mọi thứ.

Cũng như cha mẹ sinh ra, nếu mà không cho rèn luyện cái bộ óc của mấy con, đi học tập thì bây giờ mấy con có đọc chữ được không? Không! Thì phải cho mấy con đi học tập. Rồi mấy con mới đọc chữ, mấy con mới viết được. Mấy con mới trở thành ông giảng sư hoặc là trở thành một nhà giáo, hoặc là trở thành một nhà tiến sĩ, một nhà bác học. Đều là do bộ óc của mấy con chứ. Ngoài bộ óc mấy con làm được cái điều đó sao. Có phải không? Nó rất quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thành đất. Mà sống thì không chịu rèn luyện nó thì quá uổng. Mình có cái máy mà không biết sử dụng.

(18:32) Cũng như Thầy có một cái máy vi tính mà Thầy không biết bấm nó như thế nào, thì coi như là nó đồ bỏ. Mấy con cũng vậy, có cái đầu, có cái bộ óc mà không biết. Có cái bộ óc, mà không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển. Thì Thầy thấy quá uổng mấy con. Quá uổng! Ai cũng có hết. Chúng ta có cái đầu là có nó đó. Mà người nào cũng y như vậy chứ không phải nói ờ tui thượng căn, người kia hạ căn, trung căn.

Tại mấy người bày đặt chuyện. Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết. Chỉ có mình có chịu khó rèn luyện hay không? Không rèn luyện thì nó không giỏi. Không rèn luyện thì nó ngu, mà rèn luyện thì nó thông minh. À, hai người học trò vô học trong một cái lớp học. Một người này đọc qua cái thuộc rồi, còn người này đọc hoài mà chưa thuộc. Đọc phải năm, mười lần mới thuộc được một cái câu. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà đọc qua thuộc rồi là cái người đã học rồi. Chứ họ giỏi hơn mình à? Có phải không?

Mà hai đứa trẻ, nó đồng tuổi nhau mà tại sao thằng nhỏ này thông minh? Thì bất quá, thì kiếp trước nó là con người, nó đã học rồi những cái bài này, bây giờ nó sanh ra làm người nó tiếp tục. Còn cái thằng bé này nó bây giờ nó đọc năm mười lần chưa thuộc, thì kiếp trước nó có học cái bài này đâu. Nó đâu có hơn mình đâu. Có phải không? Bây giờ nó chịu khó, nó học tập thì nó cũng thuộc bài như thằng kia chứ nó có kém hơn đâu.

(20:06) Đó thì, Thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc nó bình đẳng như nhau chứ nó không có hơn, kém. Nó không có thượng căn, hạ căn, liệt căn gì hết đâu. Con người là người nào cũng vậy, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, sinh ra làm người là bình đẳng như nhau. Sự sống của con người, sự sống của loài vật còn bình đẳng. Huống hồ là sự sống của con người mà không bình đẳng sao? Ai cũng có đầu óc thì người nào cũng có thông minh. Nhưng mà chúng ta chịu khó rèn luyện hay không?

Người ta rèn luyện trước thì người ta phải thông minh trước mình. Mình rèn luyện sau thì phải thông minh sau. Cũng như Thầy tu trước thì Thầy làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Mấy con tu sau thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết sau. Chứ có làm gì mấy con không được? Người nào cũng được hết à. Cho nên, đừng nghĩ người Thầy chắc là thượng căn cho nên Thầy làm được. Còn mình thì hạ căn không làm được. Ôi thôi! Thầy ở trên Hòn Sơn, Thầy ăn lá cây Thầy sống được. Còn mình đã ăn lá cây.

Thử bây giờ không cơm không gạo, bây giờ là lá cây nè, mấy con bẻ mấy con ăn hết. Chứ mấy con có dám để nó chết không? Phải không? Thì chắc chắn là, nội lá cây này mình bẻ ăn được, thì ăn hết, ăn để sống mà. Có phải không? Chứ có ai mà nói bây giờ có cơm có gạo mà đi hái lá cây ăn thì chắc không ai điên vậy đâu. Còn Thầy thì ở trên Hòn Sơn mà trèo ở trên đỉnh Hòn Sơn. Ở trên đó mà đi xuống đi kiếm cơm, kiếm gạo ở dưới chân Hòn Sơn thì cực khổ, thôi tập dần. Tập dần quen rồi ăn được, rồi thôi. Cũng đâu có giỏi gì. Thầy nói mấy con cũng vậy được thôi. Chứ không phải là nói Thầy là thượng căn, ăn lá cây sống được, còn con ăn sao cho được? Tại vì giờ cơm nhiều quá, thành ra mấy con sống không được. Chứ đem bỏ trong rừng, không còn cơm, bắt đầu lá cây ăn sạch hết. Bởi vì ai cũng sợ chết hết, cho nên hốt ăn đại cho sống.

Các con có nghe những cái năm mà ở miền Bắc của chúng ta không? Không có gạo. Lúc mà Nhựt Bổn vào đất nước chúng ta đó, nó lấy hết xe lửa này kia. Cho nên ở miền Nam không có chở lúa gạo ra ngoài miền Bắc. Cho nên miền Bắc chết đói quá nặng. Nghe cảnh mà chết đói ngoài đó đó, thì thậm chí như củ chuối, cái gì ăn được là họ ăn hết. Ăn sạch tới chừng không còn có ăn nữa họ mới chịu chết mấy con. Cái cảnh chết đói ở miền Bắc nó đã nói lên được cái điều này. Không còn vật gì ăn người ta mới chịu chết, chứ còn người ta cũng ăn. Thậm chí như cái củ chuối mà cái cây chuối của mình, cái củ mà nằm dưới đó, nó chát ngắt hà. Họ chặt lên, họ ăn hết. Chứ không phải củ chuối là củ huệ đâu mấy con. Trời! Củ huệ ăn còn ngon hơn cơm nữa chứ ở đó. Cho nên ở đây, Thầy nói tới chừng mà chết, sắp chết đói rồi, cái gì ăn được nó ăn hết, không chừa gì. Cho nên không có người nào giỏi hết. Người nào cũng y như nhau hết.

(23:02) Cho nên hôm nay mấy con về đây gặp Thầy. Thầy nói như vậy là khích lệ mấy con nhiều lắm mấy con. Phải cứu mình! Bữa nay đó, thì mấy con mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai bệnh mấy con có biết không? Tất cả các pháp đều vô thường mà, đức Phật đã xác định điều đó mà. Bữa nay mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai chết mấy con có biết không? Trong chúng ta sẽ có người bữa nay mạnh mà ngày mai đau, không biết được. Nhưng không thể tránh khỏi đâu.

Cho nên, hôm nay chúng ta nỗ lực, cho tới chiều ngày mai có đau, chúng ta đuổi bệnh chạy mất. Khỏe quá! Khỏi đi bác sĩ, khỏi đi bệnh viện, khỏi tốn tiền. Có phải không? Gia đình khỏi có nhọc, khỏi có chăm sóc, khỏi có đến bệnh viện chăm sóc chúng ta. Khỏi có ở nhà chăm sóc nấu cơm, nấu cháo đem muỗng đút vô miệng chúng ta, nghe coi cực khổ lắm mấy con. Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được, bệnh trên thân chúng ta đuổi đi.

Cái đầu, thí dụ như bây giờ cái đầu nhức: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi, ở đây chứ không phải là cái thân này thân bệnh”. Một lần chưa đi, hai lần. Hai lần chưa đi, ba lần, bốn lần, năm lần, một trăm lần nó sẽ đi, bệnh đi hết. Ý thức lực mà, ý thức của chúng ta ghê lắm mấy con, đâu phải. Ý thức của chúng ta đâu phải cái thứ thường. Cái ý thức của chúng ta nó nằm ở trên cái bộ óc, mà cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta. Cho nên nó điều khiển bệnh tật gì cũng đi hết. Các con thấy ghê không? Vậy mà chúng ta không chịu.

Có của quý, có Thần dược mà không chịu rèn luyện để cho mình sử dụng thì quá uổng. Cứ nương tựa vào bác sĩ, nương tựa vào bệnh viện, đau chạy vào bệnh viện, nó có hết bệnh không? Nó hết bữa nay, mai mốt bệnh khác lại nữa, hay hoặc bệnh nó tái trở hay nữa, nó không có hết đâu. Còn mình ở đây nghe cái thân nó hơi hơi có cái điều gì bất an, thì ngay đó tác ý đuổi liền, thì nó làm sao nó bất an được. Nó sẽ an ổn, nó sẽ mạnh khỏe như thường. Cho nên Phật pháp đã đem lại sự bình an nhất cho chúng ta, đã đem lại cho chúng ta một cái nội lực rất lớn.

5- GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

(25:38) Các con được duyên mà xuất gia tu hành là không vướng bận chuyện của thế gian. Người xuất gia tức là cắt ái ly gia mấy con. Người ta bỏ vào trong chùa người ta đi tu rồi thì người ta đừng có nghĩ đến ái kiết sử nữa. Chứ không khéo mấy con đi tu, rồi ít bữa chạy về để thăm cha, thăm mẹ, điều đó sai mấy con. Tu chứng rồi về độ cha mẹ mình tu hành, đó là đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Chứ không phải chúng ta là kẻ bất hiếu mấy con.

(26:15) Còn tu chưa chứng mà cứ xuất gia, mặc chiếc áo tu sĩ, đi tới đi lui gia đình đó, thì đừng có xuất gia, làm tội thêm. Cho nên, khi đức Phật mà xuất gia đi tu rồi, đến khi chứng đạo mới trở về độ vua cha, độ cho con vua nó xuất gia. Đó là đạo Phật rất rõ ràng, cụ thể. Còn bây giờ mình xuất gia là mình phải làm sao cho trọn vẹn chiếc áo xuất gia. Giới luật nghiêm chỉnh, đó là hàng đầu. Oai nghi tế hạnh phải cụ thể, rõ ràng. Sống cho đúng đức hạnh của một người xuất gia để làm gương cho Phật tử, để làm gương cho những người sắp xuất gia. Họ sẽ bắt chước mình, mình làm tốt. Còn mình làm xấu thì họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu.

Như ở đây quý Phật tử biết, có một số quý thầy còn ăn uống phi thời đã ảnh hưởng xấu cho Phật tử. Sáng ăn điểm tâm, trưa ăn chính, rồi chiều thì uống bột sữa. Sai! Ngày xưa đức Phật ăn ngày một bữa. Một bữa mà đi xin thì chắc chắn là rất khó rồi, huống hồ là xin ba bữa. Có phải không? Đi tu thì còn ba y một bát. Đi tu sao mà vác cả bao bố như thế này? Còn y áo nhiều quá chừng, đó là cái sai.

Làm sao mà người đi tu chỉ còn có một cái túi nhỏ như thế này. Hai bộ đồ, một bộ đồ mặc ở trong người của mình, một chiếc áo tràng, một cái y là đủ rồi. Chứ đừng có nói là mang ba y, y trung, y hạ, y thượng, thì đó là một cái bộ đồ. Còn nào là y thất điều, y ngũ điều, y thất điều, y hăm lăm điều. Cha! Ba cái ông Đại thừa này bày đặt cho nhiều, đi vác một bao y áo vậy không đúng.

6- NGƯỜI VIỆT NAM CŨNG SẼ TU TẬP ĐƯỢC NHƯ THẦY

(28:16) Đại thừa là ảnh hưởng của Phật giáo Đông Độ, ảnh hưởng của Lão giáo, ảnh hưởng của Khổng Tử. Bởi vì đất nước đó nó có Khổng Tử, nó có Lão Tử.

Còn Việt Nam chúng ta không có Khổng Tử, không có Lão Tử. Cho nên chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đức Phật. Đức Phật ba y một bát thì chúng ta ôm ba y một bát. Giải thoát hoàn toàn! Hạnh phúc vô cùng! Không còn có gì nữa hết. Tư tưởng chúng ta trong sạch không ảnh hưởng mê tín. Còn tư tưởng của người Trung Quốc ảnh hưởng mê tín. Bởi vì, nó có đạo Khổng, mà đạo Khổng là đạo thờ cúng. Cho nên nó mê tín, cúng bái, cầu siêu, cầu an. Đẻ ra cái Phật giáo cầu siêu, cầu an, mới có kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Vu Lan để mà tụng niệm cúng bái…​

Còn Việt Nam chúng ta đâu có kinh đó. Chúng ta có những cái phương pháp tu để làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chứ chúng ta không có kinh tụng cầu. Còn ai tụng cầu đó là chịu ảnh hưởng của bên Trung Quốc, của các sư Thầy Trung Quốc.

Cho nên hôm nay, quý Phật tử được về đây, cố gắng. Mình là người Việt Nam phải tu Phật giáo của Việt Nam. Tu làm chủ sanh già bệnh chết. Mà Việt Nam có người đã tu làm chủ sanh già bệnh chết thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ làm chủ sanh già bệnh chết được. Chứ phải mà Thầy là Tây Tàu, mà Thầy mà làm chủ sanh già bệnh chết, nói: “Tại Thầy Tây đó, Thầy làm chủ, chứ tụi con Việt Nam chắc làm chủ không được”. Còn đằng này rõ ràng là Thầy Việt Nam. Thầy nói ngôn ngữ Việt Nam. Thầy thông suốt được ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam rất là dồi dào.

(30:10) Các con thấy không, ngôn ngữ của ngoại quốc nó chỉ nói. Thí dụ như cái miệng của chúng ta, nó chỉ nói có một danh từ cái miệng thôi. Mà Việt Nam thì nói nhiều lắm đó mấy con: mồm, miệng, mỏ. Có phải không? Quá trời! Nó giàu ngôn ngữ quá. Cái mỏ này nhiều chuyện lắm nè, có phải không? Tức là nó nói cái miệng mình nói nhiều chứ gì? Còn nó kêu nó nói cái mỏ. Không! Thầy nói ra đây là Thầy muốn nói cái ngôn ngữ Việt Nam mình nó giàu lắm mấy con. Nó giàu lắm! Mà nó hay lắm! Nó biến từ ngôn ngữ, văn tự của người khác trở thành ngôn ngữ của nó.

Khi người Trung Quốc qua cai trị đất nước nó, đem văn hoá đến dạy nó. À nó học chữ Nho thật, chữ Hán thật, nhưng mà cái ông Trung Quốc, ảnh đọc tiếng đi không có được. Có nhiều cái ngôn ngữ mà ảnh đọc không được. Theo cái ngôn ngữ Việt Nam thì ảnh đọc, thí dụ như chữ đi, thì ảnh đọc chữ khứ là đi, phải không? Còn Việt Nam mình đó thì đi tôi đi. Phải không? Cho nên, vì vậy mà muốn biến thành ra một cái tiếng Việt chữ đi thì cái anh Việt Nam này khôn lắm. Ảnh viết chữ khứ chữ khứ là người Trung Hoa họ sẽ đọc thì họ hiểu đó là đi. Còn người Việt Nam mình đọc thì thấy đây là tiếng của người Trung Hoa chứ không phải. Thì ảnh thêm chữ đa, cái âm mà. Chữ đa mà ghép gần với chữ khứ, thì mình đọc là chữ đi. À bây giờ mình có cái chữ Nho, gọi là chữ Nôm, chữ đi.

(31:56) Mấy con thấy không biến, bắt đầu mình biến của họ thành cái ngôn ngữ của mình. Mà chính cái người đẻ ra cái ngôn ngữ Hán tự này lại đọc chữ của mình không được. Đọc chữ Nôm không được mấy con. Mình đọc chữ ảnh được mà ảnh đọc chữ mình không được. Mình khôn quá! Biến chữ của người khác làm ra ngôn ngữ của mình, làm ra chữ của mình.

Khi mình tiếp cái ngôn ngữ Latinh, thì mấy con thấy vần a, b, c chứ gì? Rõ ràng là từ đó mình chuyển đổi nó thành ra cái ngôn ngữ Việt Nam của mình. Bây giờ mình có tiếng Việt ngữ. Mà anh Pháp, anh Tây, anh Latinh gì đọc tiếng của mình không được. Chỉ có mình đọc của mình. Có phải không? Mà cũng a, b, c. Nhưng mà ghép lại ảnh đọc không được, ảnh đánh vần không được, mình đánh vần được.

Mấy con có thấy không? Người Việt mình hay lắm à! Rất hay! Thông minh vô cùng! Tuyệt vời! Cho nên mình hạnh phúc. Trong một cái đất nước nhỏ bé mà bao nhiêu lần bị nước khác xâm chiếm, mà các nước khác đều là nước mạnh, nước đông. Người Trung Quốc rất đông, thế mà xâm chiếm nó, nó cũng lật đổ liền tức khắc. Nó chịu đựng trong một trăm năm hay một ngàn năm rồi nó cũng ngóc cái đầu dậy đó, dập nó đuổi chạy mất. Có phải không? Mấy con thấy người Việt Nam mình!

Người Pháp đến cai trị mình cả trăm năm, súng đồng đại bác đầy đủ hết. Nhưng cuối cùng mình đánh cũng chạy mất. Đó là mình phải hãnh diện với một cái đất nước nhỏ, với một người dân nhỏ con như mình mà đầu óc rất thông minh. Không để cho một nước khác cai trị được mình, mà đến đây đồng hoá chúng ta không được. Đem văn hoá để đến đồng hoá chúng ta. Chúng ta chuyển cái văn hoá của họ trở thành văn hoá của chúng ta, làm giàu cho văn hoá của chúng ta. Mấy con thấy hay không? Cho nên mình rất hãnh diện với tổ tiên của mình.

Mà nói đến mà đánh giặc thì chắc chắn mấy con nghĩ đến vua Quang Trung chưa? Trời! Đánh giặc thần tốc. Có phải không? Chiến thuật thần tốc! Thì trong cái cuộc chiến tranh mà vừa qua, mà chúng ta được du kích. Mình đào hầm ở đâu đó, con đường đi xe cộ vầy, đi qua đi lại được. Mình đào hầm hai bên đường, mình chun ở dưới du kích mà. Mình chun ở dưới nằm đậy rơm hết, không ai thấy hết. Nhưng mà khi mà giặc đi ngang qua, nó lọt trong vòng vây rồi, thì ở dưới nó tấp lên nó la thôi. Giặc nó cũng nghe tiếng la nó cũng quá sợ rồi, chứ đừng nói chuyện. Có phải không? Con thấy cái chiến thuật của người ta hay thiệt. Việt Nam khôn thiệt.

Hôm nay Thầy muốn ca ngợi người Việt Nam như vậy. Vì vậy mà Thầy thấy đứng trong góc độ Phật giáo, người Việt Nam chúng ta xây dựng cái đường lối tu tập của Phật giáo Việt Nam. Không chịu ảnh hưởng của một đất nước nào cả. Mà người đó, hôm nay Thầy chỉ cho mấy con biết. Thầy là người dựng lại chánh pháp của Phật, đúng như tinh thần của dân tộc Việt. Làm chủ sanh già bệnh chết hẳn hòi với pháp Như Lý Tác Ý nãy giờ Thầy đã nói.

7- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

(35:05) Đức Phật đã dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Lậu hoặc là gì? Là sự đau khổ của quý Phật tử. Bệnh là cũng đau khổ, tâm phiền não cũng là đau khổ, chướng ngại pháp cũng là đau khổ. Tất cả những cái đó đức Phật gọi là lậu hoặc mà: “Có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh”. Thế bây giờ nó chưa có đau khổ, Thầy nói: “Tâm Bất Động – Thanh Thản – An Lạc – Vô Sự”. Cho nên tất cả những cái lậu hoặc mà tác động vô Thầy thì không được. Cho nên Thầy giải thoát hoàn toàn. Mà giờ thân Thầy bây giờ nó đang bị đau, bị nhức. Hoặc người ta đang nói nặng nói nhẹ Thầy, Thầy giận. Thầy tác ý: “Tất cả đều là nhân quả, tâm Bất Động – Thanh Thản – An Lạc – Vô Sự. Vui vẻ, mình chuyển đổi nhân quả, không sợ”. Do đó, tâm Thầy không giận hờn, không phiền não gì hết. Cho nên, Thầy mới giải thoát được. Đó, tác ý thì nó diệt lậu hoặc liền tức khắc.

Mấy con thấy Pháp của Phật hay như vậy, tại sao chúng ta không đem Pháp mà cứu chúng ta? Các con tự thắp đuốc lên đi. Phải tự tác ý lên mà cứu mình. Thầy tác ý để cho Thầy chứ làm sao Thầy tác ý cho mấy con được? Cho nên, mấy con thấy không? Pháp Phật quá hay! Có gì đau khổ mấy con chỉ tác ý thôi.

Chúng ta là con người sinh ra trong nhân quả, thì mỗi mỗi đều là nhân quả. Nói ra đều là nhân, mà nói ra lời ác thì sẽ gặp quả chứ sao? Suy nghĩ một điều ác là nhân. Sự kiện xảy ra trong sự suy nghĩ đó là ác thì phải quả. Các con thấy rất rõ, nhân quả mà. Chứ có ai mà không suy nghĩ, có ai mà không nói, có ai mà không làm. Mà ba chỗ sanh ra nghiệp nhân quả đó là thân, khẩu, ý, mấy con có đủ. Người nào cũng có thân, khẩu, ý hết. Có phải không? Mà nghiệp nhân quả thì nó từ chỗ đó mà nó ra.

Vậy thì, hằng ngày chúng ta dè dặt trước khi muốn nói, trước khi muốn suy nghĩ thì chúng ta phải chín chắn đàng hoàng, chúng ta mới nói mới làm, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên Thầy mới nói đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải học đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người. Mà không làm khổ mình, khổ người là giải thoát chứ gì mấy con? À, bây giờ chỉ cần có bây giờ mấy con có được cái bộ sách đó để học, để biết cách sống thôi. Sống không làm khổ mình, khổ người. Còn giờ nói, mấy con biết sống sao đây mà không làm khổ mình, khổ người? Chưa học thì làm sao biết? Học rồi mới biết.

Vậy thì cái bộ sách Đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người Thầy đang soạn thảo. Bởi vì hành động mấy con nhiều quá. Cho nên mỗi mỗi hành động, nó nói lên được cái hành động đạo đức hay là không đạo đức. Đạo đức thì nó không làm khổ mình khổ người, mà vô đạo đức thì nó sẽ làm khổ mình khổ người. Mà hằng ngày chúng ta bao nhiêu sự suy nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động chúng ta làm? Thì mỗi hành động nó đều được liệt kê qua cái tập sách chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết. Do đó, điên gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ người…​ Đó là một sự thật.

(38:25) Hôm nay được nghe Thầy nói rồi. Cái thứ nhất, nhớ lời Thầy dạy: Không cần tu nhiều mấy con. Lẽ ra thì mấy con muốn tu thì được vào ở trong một cái Tu viện. Người ta cho mấy con một cái thất, người ta dạy mấy con đi từ căn bản. Người ta dạy cách thức cho mấy con nhiếp tâm.

Mấy con biết, vốn hôn trầm thùy miên, lười biếng là con người mấy con người nào cũng có. Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thùy miên cho sạch. Mà phá hôn trầm thùy miên cho sạch thì chỉ có pháp Thân Hành Niệm. Đó là nó có pháp, phương pháp đàng hoàng. Khi hôn trầm thùy miên hết rồi, thì chúng ta mới ngồi đây mà tu tập Định Vô Lậu, làm cho tâm chúng ta không còn lậu hoặc. Có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chớ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc, mà cứ gục lên gục xuống như thế này, như con gà mổ thóc thì thôi rồi. Đâu có thành công việc gì đâu, uổng công!

Cho nên, đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành, đi pháp Thân Hành Niệm. Nhưng ở đây có nhiều người lại tu điên. Trời ơi! Cái sức của mình đi chừng trong năm phút, mà đi tới 30 phút thì thử hỏi sức nào mà chịu nổi. Có phải không? Tu năm phút thì đi năm phút thôi, rồi nghỉ. Khỏe rồi tu lại. Chứ đi hoài đi hoài như thế này thì thôi. Thần, cái sức Thần cũng chịu không nổi nữa! Có phải không mấy con? Cho nên mình tu phải vừa với cái sức của mình, không được tu quá sức.

(40:13) Các con tham lắm. Nghe nói: “Muốn chứng đạo Phải Tu Pháp Môn Nào”. Thì trong đó Thầy viết cái pháp Thân Hành Niệm. Chà! Có lẽ là đi suốt đêm là chứng đạo. Cho nên muốn làm một đêm, sáng ra cái chứng cho rồi. Rõ ràng là tham quá tham. Phải tu tập từ từ, cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi, nó quen dần lên, rồi nó sẽ đạt chứ sao! Nhưng ít ra nó cũng phải có từ bảy ngày, bảy tháng, bảy năm chứ. Sao mấy con muốn lát cái nó thành Phật sớm? Nếu mà lát thành Phật sớm, trên bàn chắc không có chỗ nào mà Phật không ngồi. Vì thành hết, nó ngồi ở trên đầy lóc ngóc. Có phải không?

Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng khi quyết tu thì hãy về tìm một vị thiện hữu trí thức người đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Người đó, người ta sẽ biết căn cơ đặc tướng của mình, người ta sẽ dạy cho mình từng bước đi. Nhưng khó lắm mấy con, không phải dễ. Mấy con muốn về đây mấy con gặp Thầy liền được đâu, không phải đâu. Thầy bảo ở trong thất một tuần lễ đi, sống độc cư được không? Thôi! Sống độc cư buồn quá chạy về, thôi! Tức là Thầy ngăn mấy con trước đó. Cái người quyết tâm đó thì người ta sống độc cư người ta chịu được. Mà được rồi, Thầy thấy được rồi. Tuần thứ nhất mấy con làm được, tuần thứ hai. Đến ba tháng được rồi, Thầy rút mấy con vô khu của Thầy ngay liền tức khắc, Thầy hướng dẫn. Bởi vì cái người này là phải giúp đỡ họ tu tới nơi tới chốn.

Chớ còn mấy con ham thì có ham. Nhưng mà khi cô đơn quá, chịu không nổi thì mấy con còn nhớ gia đình quá, thôi về gia đình đi. Từ từ tui tu sau, chứ tui bây giờ chưa được. Phải không? Bây giờ mấy con hỏi Thầy gì? Có biết gì để hỏi không? Còn không biết thì cứ nhớ cái câu tác ý của Trưởng lão: “Tâm Bất Động – Thanh Thản – An Lạc – Vô Sự”. Có vậy được rồi.

8- CÁCH THỨC SÁM HỐI

(42:10) Phật tử 1: (Không nghe rõ)

(42:43) Trưởng lão: Về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối, phải không con? Bởi vì sám hối để cho mình mà tụng kinh Sám Hối, với Hồng Danh rồi sám hối thì không bao giờ hết tội, không bao giờ hết tội. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài để sám hối không hết tội. Mà tự lực sám hối, mình biết cái việc làm này mình sai thì từ đây về sau mình khắc phục. Mình sẽ cố gắng không làm sai điều đó nữa, thì đó là sám hối. Mình hối hận cái việc làm của mình. Mình đã tự làm khổ mình rồi, mình làm khổ người khác rồi thì bắt đầu mình hối hận cái việc làm đó. Mà mình khắc phục mình không làm nữa thì cái người đó là sám hối. Tức là hối hận cái việc làm của mình. Mình đã làm cho người khác khổ, mình khổ, thì mình hối hận cái việc làm đó, thì gọi là sám hối.

Còn sám hối thí dụ như con tụng kinh Hồng Danh, rồi Sám Hối để nhờ đó mà tiêu tai, giải nghiệp. Không! Con sám hối tức là con tự hối hận một việc làm ác, mà con không làm nữa thì nó sẽ tiêu cái nghiệp của con. Nó sẽ không còn khổ cho con nữa. Mà con cứ sống tạo ác pháp thì bây giờ con sám hối gì thì con cũng không bao giờ hết khổ. Nghiệp xung quanh. Bởi vì cái sự sám hối có nghĩa là mình hối hận những cái việc làm sai. Mà mình hối hận vì làm sai thì mình không làm cái đó nữa.

Cũng như từ lâu tới giờ, các con làm một cái chuyện sai. Như các con sẽ thường thường là các con sẽ cầu cúng chư Phật gia hộ này kia cho các con được mạnh giỏi, bản thân gia đình mình được mạnh giỏi. Mà các con biết cái này sai. Từ đây về sau tôi hối hận cái việc làm sai này. Từ khi tôi biết Phật pháp mà được một số quý thầy dạy tôi làm cái này, tôi thấy không đúng.

(45:50) Đức Phật đã dạy: “Các con tự thắp đuốc lên đi ta không cứu khổ”. Thế mà bây giờ cầu khẩn đức Phật. Đó là dạy đi ngược lại cái lời dạy của đức Phật. Cho nên từ lâu tôi đã làm cái việc đó quá nhiều. Tôi cầu khẩn chư Phật quá nhiều để tiêu trừ nghiệp chướng của tôi. Sự thật đức Phật không có diệt nghiệp chướng của mình được, mà chính mình phải tự diệt nó. Nghĩa là mình sống trong hiện tại, làm điều thiện tốt, thì vị lai sẽ tốt và quá khứ làm những điều ác được điều chuyển sạch hết.

Cho nên các con nghe đức Phật Thích Ca đã dạy: “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có sống trong hiện tại”. Mà sống trong hiện tại thì sống ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Các con thấy rất rõ. Nghĩa là đức Phật dạy chúng ta, trong hiện tại sống thiện thì quá khứ chúng ta làm những điều ác, nó đều diệt sạch. Nó không còn có cái nghiệp ác để chúng ta, tương lai chúng ta thọ khổ nữa. Mà sống trong hiện tại thiện pháp thì về tương lai chúng ta không bao giờ có khổ nữa, hết khổ.

Chẳng hạn bây giờ đó, Thầy nói đơn giản thôi. Tất cả Phật tử hôm nay biết Phật pháp và đồng thời có năm cái điều mà đức Phật dạy cho người Phật tử phải giữ gìn, đó là năm giới. Bây giờ chúng ta giữ gìn một lượt năm giới chưa đủ, chưa trọn, chúng ta giữ một giới thứ nhất cái đã. Nhất định là chúng ta từ khi biết Phật pháp rồi, giữ gìn cái giới không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh. Các con cố gắng giữ gìn được cái giới thứ nhất, cái cơ thể mấy con sẽ không bệnh đau.

Bởi vì cái giới đó nó sẽ giúp cơ thể mấy con không bệnh đau. Bởi vì mấy con ăn thịt chúng sanh thì mấy con huân cái sự đau khổ vào thân, thì thân mấy con phải bệnh đau, chứ các con làm sao chạy khỏi được. Các con thấy không? Một cái giới thôi, mà mấy con đã giữ gìn nghiêm túc không vi phạm, từ đây về sau khởi sự thương yêu. Lòng thương yêu của chúng ta đối với tất cả loài chúng sanh con kiến, con trùng, con dế, con cá, con tôm. Thịt cá heo bò dê gì nhất định không ăn. Ai cho gì cũng không ăn. Chết bỏ chứ nhất định không ăn. Thà chết chứ không ăn thịt chúng sanh. Quyết tâm khởi sự lòng yêu thương chúng sanh. Bởi vì chúng cũng thích sống như chúng ta, cũng muốn sống chứ bao giờ muốn chết. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta cố gắng. Chúng ta thực hiện được như vậy thì tiêu trừ tất cả nghiệp chướng về quá khứ của chúng ta đã làm những điều ác, không có chứ không phải là sám hồi mà hết.

Cho nên, ở đây cách thức sám hối như thế nào cho đúng? Sám hối là ngăn chừa những cái điều ác ở trong tâm của mình. Những cái hành động ác thì ta không làm, thì đó là sám hối. Còn mình không ngăn chừa thì nó không phải là sám hối. Chứ không phải mình cứ làm ác rồi đến ngày rằm, ngày ba mươi mình vô chùa, hoặc ngày mười bốn vô chùa tụng kinh sám hối để cho nó tiêu tai, giải nghiệp cho mình, nó không còn nghiệp. Rồi qua cái ngày giờ tụng niệm đó rồi, mình sáng hôm sau làm ác trở lại, ăn thịt chúng sanh trở lại, bắt cá bắt tôm ăn trở lại thì thôi. Thầy nói: Thôi! Cái chuyện này không bao giờ hết cái chuyện mà nghiệp chướng, không bao giờ mà tiêu trừ tất cả những tội đó.

(48:15) Cho nên, sám hối là tự mình ngăn chặn lấy mình, chấm dứt không còn làm tội lỗi nữa, thì đó là mình sám hối đúng. Chứ không phải tụng kinh Hồng Danh. Các con nghĩ đi. Thầy xin nhắc lại: Một cái nhân vật hư cấu mà người ta dám đưa vô trong kinh để mà chúng ta tụng niệm. Câu chuyện mà Tề Thiên là một cái nhân vật của một nhà văn người ta viết. Người ta tưởng, tưởng ra người ta viết, chứ làm gì có Tề Thiên Đại Thánh đâu. Thế mà khi mà cái ông Tề Thiên Đại Thánh này chết rồi được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Các con lật kinh Hồng Danh có phải Đấu Chiến Thắng Phật không? Nhân vật hư cấu mà bây giờ đưa vô trong đó để mấy con tụng niệm, để cầu nhân vật hư cấu vậy, có không mấy con? Bộ khùng sao mà nghe lời tin được?

Vậy mà các con cứ vô chùa Đại thừa coi có phải họ tin, họ tụng không? Họ tụng không sót một bộ, một tên nào đâu. Thầy nói như vậy rõ ràng là những cái vị Phật mà trong kinh Hồng Danh mà các con từng tụng niệm đều là Phật tưởng, chứ không phải Phật thật. Những nhân vật hư cấu người ta tưởng tượng ra, những nhà văn người ta tưởng tượng ra. Như cái ông Phật Di Lặc mấy con thấy cái bụng phệ như thế này, chỗ này cũng để thờ, chỗ kia cũng để thờ, thờ ở ngoài đường, ngoài xá nữa chứ. Đi ngang qua một cái gốc cây bồ đề, cái đường vầy, ở trong này, để ông Phật Di Lặc ngồi cái bụng phệ. Ông Phật Di Lặc có thật không? Người ta tưởng tượng ra. Rồi bà Quan Âm có không? Mà đi cứ thỉnh thoảng thấy cái tượng bà Quan Âm, người phụ nữ đẹp đẹp, đứng hóa trang để da hộ.

(50:12) Sự thật đâu có đức Phật Quan Âm bao giờ đâu. Người ta khéo tưởng tượng ra, rồi người ta dựa vào những câu chuyện như nàng công Chúa Ba ở ngoài Hà Nội. Rồi Quan Âm Thị Kính, người ta đẻ ra những cái mẩu chuyện như vậy. Các con thấy không? Bởi vì đó là nhân vật hư cấu, người ta tạo ra cái câu chuyện. Chứ đâu phải thật có sao? Mà bây giờ chúng ta xúm nhau tạc tượng thờ. Trời đất ơi! Mà lại còn lạy cầu. Cầu cho tiêu tai giải nghiệp, cầu cho tiêu tổ tiêu trừ đủ thứ hết. Đó là mấy con sống không đủ trí tuệ, để bị người ta lừa đảo mấy con.

Đức Phật đã nói mà: “Các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ mấy con”. Làm sao có Đức Quan Âm cứu khổ mấy con được? Bệnh đau là do mấy con ăn thịt chúng sanh, làm khổ, làm ác thì bây giờ mấy con phải chịu cái thân đau, chứ sao lại mấy con trốn tránh? Nhân nào quả nấy chứ. Thầy không ăn thịt chúng sanh, Thầy giữ tâm bất động, thân Thầy đâu có đau. Còn bây giờ mấy con mới tập ăn chay, tâm mấy con còn động, còn nhớ, còn nghĩ, còn thương, còn ghét thì mấy con phải chịu đau chứ sao. Tại mấy con sống như vậy thì mấy con phải chịu khổ trên cái thân của mấy con. Chứ có ai mà làm cho mấy con khổ? Tự mấy con đã làm khổ.

Cho nên đạo Phật quá hay, các con thấy tự thắp đuốc lên đi. Mấy con có thắp đuốc lên không? Cây đuốc rõ ràng là ánh sáng giải thoát rõ ràng. Tâm Bất Động – Thanh Thản – An Lạc -Vô Sự. Sống đúng năm giới của Phật, không có vi phạm một cái lỗi nào trong cái năm giới này, thì mấy con sẽ được mạnh khoẻ chứ. Còn mấy con sống không đúng năm giới, ăn thịt chúng sanh mà đòi thân mấy con không đau thì không bao giờ có cái điều đó đâu.

(51:59) Cho nên ở đây đó, vì sự đau khổ của mấy con, mấy con mới ăn chay, chứ không phải ăn chay để làm Phật. Cho nên cái mà hiểu để ăn chay mà làm Phật đó là sai. Vì mấy con mang cái thân này bệnh tật đau khổ, thế này thế kia mà cứ huân những cái điều ác vào trong tâm của mấy con. Cho nên mấy con mới giữ gìn giới nghiêm chỉnh để loại trừ tất cả những sự đau khổ trong thân mấy con ra. Thì mấy con đó là mấy con tự thắp đuốc lên đi, để mấy con thoát khổ. Các con hiểu chưa?

Cho nên vì vậy mà hôm nay, sám hối là tự hối hận những điều làm ác của mình, mà ngăn chặn không có làm ác những cái điều đó nữa, thì đó là sám hối. Nhớ chưa? Mấy con nhớ như vậy là mấy con sẽ có kết quả tốt. Chứ không có chư Phật nào gia hộ mấy con. Mấy con sám hối, mà gia hộ mấy con hết tai nạn, bệnh tật tiêu trừ, không có. Không bao giờ có! Mà chính mấy con phải tự thắp đuốc lên đi thì bệnh tật tai trừ, tiêu tai giải nghiệp của mấy con sẽ không còn có đến với mấy con nữa.

9- CÁCH TU TẬP VÀ ƯỚC NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT ĐƯỢC LÀM NGƯỜI VÀ GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP

(53:06) Trưởng lão: Ở đây câu hỏi như thế này, Thầy xin đọc câu hỏi để mấy con cùng hiểu chung như trường hợp những gia đình có người thân mới chết phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo Chánh pháp?

À bây giờ trong gia đình mấy con có một người thân chết, mấy con đừng có rước mấy ông Thầy chùa đến tụng kinh, không có đúng đâu. Đừng có làm cái chuyện mê tín đó đâu. Không có kinh Phật nào mà tụng, mà cứu khổ cái linh hồn đó đâu. Thầy đã viết cuốn sách “Không có linh hồn”. Nghiệp đi tái sanh chứ không có linh hồn tái sanh, các con hiểu không? Mà khi chết rồi thì cái nghiệp ác, nghiệp thiện nó đi tái sanh rồi, còn đâu đâu mà cầu. Nào là bốn mươi chín ngày, nào là một trăm ngày làm tuần mãn này kia, đủ thứ. Bày đặt ra làm cho mấy con tổn hao tiền bạc, đó là cái mê tín. Cái đó sai.

Cho nên có người thân trong gia đình mình chết, thì tất cả những người thân của cái người chết đó đó, đều là giữ gìn năm giới. Ăn chay hết, ước nguyện cho cái người thân của mình sẽ do năm cái giới luật này sẽ tái sanh làm con người. Hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu, dù là thành ra con vật nào đó thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới, cả gia đình của mình giữ gìn năm giới con vật đó sẽ chết đi một lần nữa. Nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người liền. Chứ không khéo nó sanh làm con cào cào, con dế nhũi, con châu chấu. Nó cả năm ba tháng, một năm nó mới chịu chết, thì chắc ông bà mình mà thành châu chấu, chắc khổ vô cùng. Đó mấy con biết không?

Cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết, tức là chết là tái sanh rồi. Nó tiếp tục nó tương ưng, nó đi sanh rồi. Chứ nó không phải chờ đâu. Nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó trở thành cái nghiệp người và trở gặp được chánh pháp của Phật. Thì những người thân của mấy con đó, những người mà thân của người mất đó đó, đều là giữ gìn năm giới. Ăn chay hẳn hòi hoàn toàn. Giữ gìn năm giới, không tham lam, trộm cắp, không tính toán hơn thua để mà làm ra tiền bạc cách mà gian xảo. Làm đúng nghĩa của nó là không tham lam.

(55:10) Đó là đúng theo năm giới của Phật. Thì trong năm giới đó là năm cái tiêu chuẩn để mà tạo thành một con người. Do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới, ước nguyện rằng cái người thân tôi đã mất theo năm giới này mà sanh làm con người. Thì ước nguyện của mấy con sẽ đạt được cái mục đích đó. Nghe lời Thầy dạy, mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng.

10- LÀM CHỦ NHÂN QUẢ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM TRÁI NHÂN QUẢ

(55:35) Trưởng lão: Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời, thọ mạng đau bệnh là do nhân quả, gieo những ác nghiệp. Nay nếu mình làm chủ sanh, già, bệnh, chết có trái với luật nhân quả không?

Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái với nhân quả. Nghĩa là một cái người làm chủ sanh, già, bệnh, chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối họ được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ. Làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì họ phải có tuệ Tam Minh. Bây giờ Thầy đặt thành vấn đề. Thay vì Thầy chưa tu chứng thì mười giờ, ngay tại ngã ba ở kia, sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán Thầy gãy chân. Cái nhân quả của Thầy mà. Mà Thầy tu chưa chứng đó, thì Thầy nó tới đó đó, nó giục Thầy đi tới đó đó, nó cán Thầy gãy chân đó. Rồi kéo Thầy nằm nhà thương, để trả cái quả. Nhân quả mà. Trước kia Thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán Thầy gãy chân trở lại, đó là một cái bình thường thôi.

Nhưng mà khi Thầy tu chứng mà Thầy biết là đúng là mười giờ sẽ có cái xe màu xanh, màu đỏ gì đó, nó sẽ cán Thầy tại đó. Thầy biết trước mà, bởi vì tuệ Tam Minh của người ta mà. Nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó. Thì nó điên gì, nó đến đó cho xe cán nó đâu. Thầy đâu có ngu! Có phải không? Thì như vậy là Thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn Thầy đâu có ngu. Mà Thầy biết rồi thì Thầy đâu có ngu. Trừ ra có Thầy không biết thì Thầy phải chịu.

Nhưng mà Thầy là một người có trí tuệ Tam Minh rồi, tuệ Tam Minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn. Nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt. Ba thời gian của nó, nó chỉ là một thôi. Cho nên nó biết rõ thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con? Cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó? Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa. Các con hiểu chưa?

Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu đó mấy con mù mờ. Đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai. Nó giục mấy con là chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó, chạy ra dòm. Không ngờ là chạy ra dòm cái xe đụng mấy con. Các con hiểu chưa? Cái quy luật nhân quả nó vậy. Cho nên ở đây, chẳng hạn nào như thay vì Thầy có thân cũng như mấy con. Thì bây giờ thay vì Thầy phải đau nhức cái đầu chứ gì? Thì nhân quả mà. Hồi đó Thầy cũng bóp đầu người ta, người ta đau, thì bây giờ Thầy phải trả thôi chứ gì? Nhưng mà Thầy tu xong rồi, phải không? Thầy tu xong rồi. Ý thức lực của Thầy nó quá mạnh: “Thọ là vô thường, giờ này mày sắp sửa đau cái đầu. Đi ra. Ở chỗ này không phải chỗ mày đau”. Nó nghe Thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, nó xách gói nó chạy rồi. Nó đâu còn đau đầu Thầy, cho nên Thầy chuyển nhân quả.

Mà chuyển nhân quả mấy con biết. Bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa. Chứ không phải đợi tới Thầy tu như vậy Thầy tác ý đâu. Thầy tác ý có nghĩa là nó không còn đau. Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả, mấy con đừng có sợ nhân quả. Nó nhức cái đầu. Bây giờ cái giờ này, mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu chứ gì? “Thọ là vô thường, tao chẳng sợ đau đầu đâu. Cho mày đau gì đau, tao không sợ chết đâu”. Con thản nhiên, tâm bất động, thanh thản. Con chỉ ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ba mươi phút hoặc là một giờ thôi, cái thọ nó cũng lui mất. Nó đầu hàng trước cái ý chí dũng mãnh, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó. Nó không sợ nhân quả là nhân quả thay đổi liền. Còn mấy con nằm xuống mà rên đó thì nhân quả nó khoái lắm. Nó hành hạ mấy con, nó tiếp diễn. Còn mấy con không sợ nó thì nó sẽ hết.

Cho nên mấy con nghe Thầy dạy một cái số Phật tử, họ đâu có tu được như Thầy đâu. Họ chưa có làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nhưng họ liều. À họ nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chẳng sợ cái bệnh này đi”. Họ không thèm đi uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian sau, họ đi bác sĩ khám hết bệnh. Các con thấy không? Có nhiều Phật tử đã nghe lời Thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó. Chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chốn đâu. Thầy biết đây là cái Tín Lực, cái lòng tin của họ ở Phật pháp là cái chỗ này. Cho nên họ không hề dao động trước cái nhân quả của họ. Cho nên họ đã đuổi được bệnh.

(1:00:12) Thì mấy con thấy, nó cụ thể nó rõ ràng, nó lợi ích như vậy. Chỉ có Tín Lực là mình đã làm chủ nó, chứ đâu có trái nhân quả. Làm chủ nhân quả chứ không trái. Ở trong câu hỏi này: “Khi mình làm chủ sanh, già, bệnh, chết vậy nó có trái nhân quả không?” Trời đất ơi! Làm chủ nhân quả chứ ở đó mà trái. Người ta đuổi nó chạy mất đi chứ. Phải không? Bởi vậy, tu hạnh phúc lắm mấy con. Làm chủ được nhân quả là sung sướng rồi. Làm chủ nhân quả tức là làm chủ cái thân. Thân mấy con là thân nhân quả. Con hiểu không? Thì do cái sự tu tập mà mấy con sẽ đạt được cái kết quả.

Phật tử: Kính bạch Thầy, câu này cũng giống như câu Thầy mới giải thích. Con cứ đọc để cho Phật tử biết. Câu hỏi là: Kính bạch Thầy có phải người thân của mình mất đi, mình không ăn hoặc làm trai tăng thì sẽ giảm tội? Khi người thân mất đi, có phải trong bốn mươi chín ngày vẫn còn ở trong nhà? Phải làm gì để giảm tội cho người thân quá cố? Thì hồi nãy á, đức Thầy đã giảng cái câu cái ý nghĩa cũng giống như câu này vậy con cho qua.

11- PHÁP TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN – ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ TRỊ BỆNH

(1:01:20) Phật tử: Kính xin Trưởng lão chỉ dạy cho con mấy điểm sau. Một, trong kinh sách Trưởng lão thường nhắc lời Phật dạy: “Pháp của ta không có thời gian, đến thì sẽ thấy.” Kính xin Thầy giảng cho con thông ý nghĩa của lời dạy trên đây cụ thể. Không có thời gian có phải là vượt thời gian… trường tồn mãi mãi không? “Đến thì sẽ thấy”. Đến đâu và sẽ thấy những gì? Đó là câu hỏi một.

(1:01:54) Trưởng lão: Rồi bây giờ Thầy xin trả lời câu hỏi. Hồi nãy Thầy nói pháp Như Lý Tác Ý chớ gì? Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Bây giờ mấy con bất động thì nó là giải thoát rồi chứ có gì đâu. Nó ngay liền hiện tại, không có thời gian. Cho nên đức Phật nói Pháp ta không có thời gian đến thì sẽ thấy. Tác ý rồi thấy mình giải thoát hoàn toàn. Có phải không? Bây giờ cái đầu mấy con đang nhức này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có sợ nhức đầu”. Mấy con ngồi không có lo gì nhức đầu hết, thì như vậy là giải thoát rồi chứ gì? Còn mấy con cứ lo lắng cái đầu của mấy con thì đâu làm sao giải thoát. Các con hiểu chưa? Pháp ta không có thời gian, đúng không? Ngay liền tác ý rồi cái giải thoát liền. Hay quá! Pháp Phật hay quá! Không có thời gian mà. Đâu phải tu đợi tu rồi mới chứng đâu. Chỉ cần tác ý, mà tâm không dao động trước các ác pháp là mấy con đã giải thoát rồi. Cho nên pháp không có thời gian. Đến ngay đó là giải thoát… Mấy con muốn tu thì tu, mấy con muốn ôm khổ thì ôm khổ chứ Phật đâu cứu, không có điều kiện, phải không?

(1:02:50) Phật tử: Dạ câu hỏi hai, pháp môn Định Niệm Hơi Thở gồm có mười chín pháp môn. Từ hơn một năm nay, con hành theo pháp môn thứ sáu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Mỗi ngày tập ba mươi phút, vì già yếu, bệnh mãn tính. Như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số mười chín.

Trưởng lão: Rồi để Thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, ví dụ như bây giờ thân mình bệnh, muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh. Thì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mà mình hít vô, thở ra, năm hơi thở, rồi tác ý nữa, cứ năm hơi thở. Cứ bền chí tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết. Chứ không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ mười chín, không phải đợi tu. Tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi. Đó mấy con thấy không?

Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh, mà mấy con: “Sao mình cũng tác ý để trị bệnh, mà giờ nó mệt quá?” À, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất. Để rèn luyện từ những hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn để cho mình quen đi với cái hơi thở. Để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa?

Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp. Thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, cần gì mà phải luyện hơi thở chi cho cực, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về luyện hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt, không được thì không nên dùng hơi thở. Mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đối trị. Thay vì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Thì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”. Thì nó cũng là như giống hơi thở, nhưng mà nó không rối loạn hô hấp mấy con. Có phải không? Đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt. Có đúng không?

(1:05:05) Mình thay đổi cái hành động, hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy rất rất. Hay lắm mấy con. Cho nên đối trị, mấy con đừng có tập nhiều mà cực. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó các con sẽ sử dụng cái đề mục đó mà chuyên cần. Lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh tật, dùng cái câu đó đuổi. Bởi vì cái pháp Như Lý Tác Ý mà. Thì cái câu mà “An tịnh thân hành” tức là cái thân phải an ổn. “Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết”. “Thân phải an ổn, không có bệnh đau. Tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra”. Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy. Thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn, nó không đau. Có phải không? Mấy con thấy không? Đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà đức Phật đã ghi chép trong mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Để giúp chúng ta dễ dàng, có bài bản để tu tập. Đơn giản quá.

Phật tử: Thưa Thầy, câu hỏi ba. Hít vô, thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt, thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn.

Trưởng lão: À, sự thật ra, thở thì phải bằng mũi. Mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái vùng ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô. Còn thở bằng mũi, nó sẽ lược, nó đỡ mấy con. Cho nên thở phải thở bằng mũi. Bởi vậy con người ta đó, cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con. Sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở. Cho nên, cái lỗ mũi để thở chứ lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược. Cho nên miệng mà thở là làm sai. Mấy con làm ngược. Cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi, chứ đừng có thở cái miệng. Nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tui ráng tui thở để tui sống. Chứ còn nếu mà thở được thì tui kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tui thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở bằng miệng.

12- CÂU HỎI VỀ NGƯỜI TU CHỨNG – NGỒI THIỀN – LƯU Ý KHI TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ – ĐI TU MÀ CHA MẸ MẤT – VIỆC ĂN UỐNG KHI TU TẬP

(1:07:13) Phật tử: Qua câu hỏi khác, câu số một. Kính bạch Thầy, nguyên nhân nào khiến bao nhiêu năm nay ở Tu viện Chơn Như vẫn chưa có người tu chứng?

Trưởng lão: À, sao mấy người biết ở Tu viện Chơn Như chưa có người tu chứng? Không lẽ người ta tu chứng, người ta khoe với mấy người à? Trời đất ơi! Ngay liền bây giờ Thầy nói, ngay liền Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mấy con đã chứng rồi chứ sao? Chứng từng phút từng giây, tại sao mấy con nói không chứng? Mấy con muốn không giải thoát hay là mấy con muốn giải thoát? Mà muốn giải thoát mấy con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ai chửi không giận”. Thì giải thoát rồi, tại sao mấy người nói là tu không chứng? Chứng là sao? Bộ mấy người tưởng, người ta chứng là người ta biểu diễn bay lên trời cho mấy người coi à? Vậy ngoại đạo nó thực hiện thần thông, mấy người nói mấy người đó chứng à? Đâu có chuyện đó. Ở đây, chứng người ta làm chủ, người ta đâu có khoe mấy con. Người ta muốn chết hồi nào người ta chết thì ai mà khoe. Mấy con biết bao nhiêu người không? Mấy con đừng tưởng.

(1:08:11) Phật tử: Dạ, câu số hai. Khi ngồi thiền chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu? Hay ngồi càng lâu càng tốt thưa Thầy?

Trưởng lão: À, bộ muốn ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ hôn trầm. Nên mở mắt ra, mấy con đừng có… Nhưng đừng mở to mấy con. Mở to nó loạn động, nó nhớ cái này, nhớ cái kia nhiều. Mình mở mà mình nhìn xuống một phần ba mắt thôi. Đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm lắm. Nó sẽ đi vào hôn trầm. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt.

Phật tử: Dạ, câu hỏi ba. Khi chúng con tu Định Niệm Hơi Thở, chúng con nên tu từ đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình? Dạ, hết câu ba.

Trưởng lão: À, về mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu thì phải về gặp Thầy để xin Thầy chọn cho. Chứ còn đừng có tự chọn, rồi đây rối loạn hô hấp, đây rồi bắt thường Thầy, mới chết Thầy. Cho nên khi mà tu về hơi thở nó là thân hành nội mấy con, nó khó lắm mấy con. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao Thầy không lo. Chứ mấy con thở coi chừng. Thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con, mà thở ngắn quá cũng không được. Tuỳ theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, mà cái cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dạy. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về mười chín hơi thở, nó hay đó… Nhưng mà hay với cái ông Thầy dạy chứ không phải hay với mấy con đâu. Mấy con rớ nó là ít bữa mấy con bệnh đó.

(1:09:49) Phật tử: Dạ, câu số bốn. Kính bạch Thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa Thầy?

Trưởng lão: À, không nên trở về nhà, mà nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo thôi để độ cha mẹ mình được. Chứ còn mình trở về nhà thì thôi rồi. Chắc chắn là: “Bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi, thôi tui sửa sang lại cho nó đẹp đẽ chút”. Thì cái này là thôi mình trôi lăn ở trong lục đạo rồi.

Phật tử: Dạ, câu số năm. Thưa Thầy, có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu? Và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước thưa Thầy?

Trưởng lão: Người tu đó. Thì nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thực ra cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống. Nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lợi dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái Tu viện người ta sẽ giúp đỡ cho mình về cái vấn đề ăn uống. Bởi vì người ta cho sao mình ăn vậy. Người ta biết, giờ cái người này mà cho ăn, hay hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá cái bắt đầu họ tu không được. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần. Người ta biết rằng tới lúc đó đó, phải cho họ ăn uống cái gì cái gì người ta biết, người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống để tự mình, chắc chắn nó dư giả quá rồi. Bắt đầu sáng cũng uống, chiều cũng uống, bây giờ uống sữa đồ bổ, họ uống nhiều lắm, không được. Cho nên vì vậy mà ở vô tu thì phải vô trong Tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình. Người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống rồi. Chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được. Mình ăn uống theo dục. Bởi vì tâm dục mình còn. Người ta cho ăn gì mình ăn nấy. Cho nên có nhiều người vào Tu viện rồi, trời ơi! Cho tôi ăn vậy chắc chết, thiếu dưỡng chất. Cái đó là cái sai đó. Người ta đâu có để cho mình chết đâu mà sợ thiếu dưỡng chất.

13- TƯỞNG UẨN – CÁCH TU TẬP ĐỂ TÂM BÌNH TĨNH – TẬP CHO CON CÁI ĂN CHAY

(1:11:53) Phật tử: Dạ, câu kế tiếp. Bạch Thầy. Con xin Thầy giải thích cho con hiểu. Khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi, rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi của Phật tử.

Trưởng lão: Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động. Cũng như các nhà ngoại cảm họ hoạt động, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cô. Phải không? Cô không chết. Do đó cái tưởng cô hoạt động. Bây giờ cô mới nhìn xuống lòng đất, cô mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ, con mắt của mình giờ nó Không Tưởng, không hoạt động. Mình nhìn xuống lòng đất, thấy cái nền đó, thấy cái gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì ở dưới. Thì cái tưởng nó không có không gian và thời gian. Cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng xuất, lưu trữ.

(1:12:56) Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây đó, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người, thì một ngàn năm sau cái hình ảnh số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh họ ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên, cái người mà có tưởng uẩn đó, họ nói cái ngày nào, bữa nay ví dụ bữa nay là hai mươi, thì họ nói hai mươi, tháng nào, năm nào có một số Phật tử đến đây ngồi nghe Thầy thuyết giảng như thế nào thế nào. Họ nói không sai chút nào. Cái tưởng nó giao cảm, nó thấy hình ảnh ghê lắm.

Cho nên vì vậy, cái tưởng của chúng ta, cái người mà cái tưởng chưa hoạt động, còn ý thức đó, thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi đó, thì cái sự tu tập của chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà không biết, mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó. Có một số người, người ta dùng bùa chú, đọc Thần chú. Có một số người dùng kinh, dùng kệ, đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động. Cái ý thức nó dừng lại để cho hoạt động, như lên đồng nhập cốt đồ đó là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó, đủ thứ đó thì mấy ông đó mới lên đồng nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt sự thật ra, cái tưởng nó hoạt động chứ không có đồng cốt nào mà nhập người ta hết đâu. Cái tưởng nó hoạt động.

Cho nên, trong người của chúng ta nó có cái tưởng uẩn. Mà cái tưởng uẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất lớn. Nhưng có một số người thì mong cho nó hoạt động để mình thị hiện mình hơn người. À, bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất, tôi thấy được cát thì tôi phải hơn người chứ sao? Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn.

(1:14:45) Cho nên ở đây đó, đạo Phật lấy ý mà làm chủ. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, chứ không phải lấy tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi. Luyện mà đọc câu kinh, câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng những cái pháp này lại đi. Thường thường mấy người mà luyện tưởng đó, họ đọc cái câu Thần chú “Úm ma ni bát di hồng, úm ma ni bát di hồng”. Không hiểu gì hết mà cái tưởng nó hiểu mấy con. Bắt đầu thời gian sau, chuyên nhất được cái câu đó rồi, bắt đầu nó hiện ra, nó hiện ra cái tưởng.

Cũng như một cái người mà Niệm Phật Di Đà, cái thế giới Cực Lạc nó không có. Nó không có cõi Cực Lạc Di Đà, nó không có ông Phật Di Đà. Nhưng mà người ta biến ra, người ta tưởng người ta biến ra. Thì mình không hiểu, mình cứ nghe mình nghĩ, ừ, chắc có thiệt. Do đó có thiệt. Nhưng mà sự thật ra nó không có, cho nên đó là mình sống trong tưởng. Mình sống trong tưởng, mình cũng cố gắng, mình niệm Nam mô a di đà Phật. Ngày nào cũng cố gắng niệm. Niệm để làm gì? Để cho ý thức nó đừng có khởi niệm chứ gì? Mà thật sự ra, ý thức nó không khởi niệm thì bắt đầu thế giới Di Đà nó hiện ra. Nhưng mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng đó mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy Phật Di Đà thuyết giảng, nghe chư Bồ Tát nói, mà những người ngồi xung quanh đây không nghe gì hết, chỉ có con nghe. Đó là thế giới trong đầu của con, trong tưởng của con.

Đó! Cho nên vì vậy mà người ta không hiểu, người ta đưa ra những cái pháp sai để giúp cho cái tưởng của mấy con hoạt động. Làm cho mấy con lệch con đường giải thoát. Mấy con tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết chứ không phải tu tập để tạo những cái thế giới siêu hình. Cũng không phải để cho mấy con về cái thế giới siêu hình đó mà hưởng cái cảnh giới an lạc, đầy đủ ở đó. Cho nên, người ta vẽ cái cõi Cực Lạc như thế nào mấy con biết không? Đến đó muốn ăn gì cũng có, ăn giờ nào cũng được hết. Trời đất ơi, ở đó phi thời dữ vậy! Còn đất thì người ta lát vàng, trời nghe ham quá! Ở dưới thế gian mình vàng kiếm một lượng, một chỉ cũng khó. Thôi lên trển cày một mớ đem về. Rõ ràng cái xứ đó làm cho chúng ta tham hơn nữa. Có phải không? Thay vì mình ly dục, ly ác pháp, ly cái lòng tham. Thế mà nghe cái cõi Cực Lạc lại còn ham, cho nên cố gắng để niệm để về cõi Cực Lạc. Để làm gì? Để thực hiện cái lòng tham của chúng ta chứ gì. Đó là cái sai, sai hết.

Phật tử: Thưa Thầy, sắp tới con có kì thi Đại học rất quan trọng. Nhưng con hay lo lắng, hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép Thầy cho con một câu Như Lý Tác Ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn Thầy. Phật tử Giác Tâm.

Trưởng lão: À, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành. Đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân. Mấy con tập ba mươi phút thôi. Ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo mấy con. Mấy con vô ai nói nó cũng không có rối loạn lại tỉnh táo nữa. À, bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô đó, mấy con nghe nó lo lắng quá. Nó đủ thứ, biết rớt hay đậu? Làm cho tràng ràng. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước, tỉnh táo rồi. Vô đó bình tĩnh quá. Thành ra, do vì vậy mà mấy con. Cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con.

(1:18:02) Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh học. Có vậy thôi. Nó có phương pháp mà. Pháp Thân Hành Niệm, mấy con cứ ôm pháp đó tập cho tỉnh táo. Tập thậm chí như người ta còn không có hôn trầm thùy miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó không buồn ngủ. Huống hồ là cái sức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chút chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm thùy miên, mà người ta chỉ ôm cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm thùy miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê chứ gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê chứ gì? Nó làm cho con tối. Cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá. Cho nên vì vậy, viết bài trật, rớt là phải chứ sao. Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp Thân Hành Niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng là nó bình tĩnh rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa.

Phật tử: Dạ kính thưa Trưởng lão, cho con thưa hỏi. Câu một. Con có một đứa con tám tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con có được không Thầy?

Trưởng lão: Đó là một cái điều rất tốt. Đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nó nữa. Do cái duyên đó sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn cái cuộc đời nó, hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập nó béo nó này kia, nó do thịt cá chứ gì? Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo, mấy con mới chết, vô nhà thương nằm với nó. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đau bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ còn hơn ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất. Có con cho ăn chay là tốt nhất. Lớn lên nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không hung ác. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta. Mấy con, người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta người ta mắng vốn chứ sao. Còn mấy con cho ăn chay, nó hiền. Ai đánh nó chạy về nhà, không đánh lại đâu.

14- KHÔNG NÊN ỨC CHẾ ĐỂ TÂM BẤT ĐỘNG – TU TẬP CẦN THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI THỨC

(1:20:21) Phật tử: Kính thưa Thầy, tâm con còn phóng dật. Con tập đi kinh hành được quen rồi. Bây giờ bắt đầu tập pháp Thân Hành Niệm và tập làm quen với Định Niệm Hơi Thở có bị chướng ngại gì không thưa Thầy. Con đã xả tâm không còn giận hờn được ba năm nay rồi. Và con cũng chẳng ham thích vật chất của thế gian, con chẳng ham sống sợ chết. (Người viết: Nguyễn Thị Thu Lan. Câu một).

Trưởng lão: À theo cái sự tu tập của con được như vậy đó, thì tốt hơn hết, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn lại. Chứ không khéo cứ dậm chân ở trên cái pháp đó, nó mất cái thời gian của mình lắm. Đã tu vậy rồi, thì mấy con phải tìm cái nơi nào đó, xin một cái vị Thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập. Để cái thời gian mấy con rút ngắn đi. Khi mà làm chủ là mấy con đâu tập pháp tu… chứ để không cứ tu hoài tu hoài, ngày nào cũng tu. Tự tu cực lắm. Tu rồi không có tu nữa. Như Thầy không có tu nữa, ngồi chơi thôi, sướng.

Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái duyên của mấy con tu được, có kết quả tốt rồi, thì hãy mau mau rời khỏi. Chứ không khéo mấy con giậm chân tại chỗ đó, cứ ôm cái pháp đó tu hoài. Thấy nó có kết quả đó, bỏ thì uổng mà tu tới nữa thì không biết. Cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ mấy con. Hãy vào Tu viện, nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới. Để khi mấy con làm chủ sanh, già, bệnh chết, mấy con đủ khả năng. Tu tập như vậy để mà không tiến tới nữa thì quá uổng.

Phật tử: Kính thưa Thầy, con tác ý câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹt vào. Làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn. Hiền Diệu.

Trưởng lão: Không cần giữ, mà chỉ cần tác ý câu bất động lại nữa thôi. Chỉ có câu bất động thôi, rồi chừng nào nó yên tới bao lâu thì hay thôi. Chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên. Giữ nó yên tức là chúng ta ức chế ý thức. Sai! Chỉ là bây giờ nó có niệm thì chúng ta tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi nó yên được một giây, năm giây hay mười giây… thì bắt đầu nó có nữa, tác ý nữa. Cứ siêng năng, đó là tập. Tập siêng năng của chúng ta. Tu tập như vậy thì một ngày nào đó, nó sẽ không còn niệm nữa, chứ không phải làm cái gì cả. Ráng tu.

(1:22:52) Phật tử: Dạ, kính thưa đức Trưởng Lão, anh con có đọc Giới Đức Làm Người tập hai, trang hai mươi tám, về giới thứ chín bảy: không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm rồi xuống hàng. Con xin trích đoạn: “Đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp. Nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó, ta cầm gươm đao, giáo mác giết giặc không có tội gì cả. Tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta, bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ cho chúng. Còn muốn giết người dân thì mặc tình giết, chúng ta có quyền chặn đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng, cướp nước người, bằng mọi cách đem lại sự công bằng công lý”. Kính thưa Thầy, câu dạy trên dành cho người dân bản xứ, trong đó có người cư sĩ và tu sĩ không? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu. Kính thư, con Tự Đức.

Trưởng lão: À, Thầy dạy cho. Một cái đất nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật, ăn chay, đừng có ăn thịt chúng sanh, đừng có giết hại chúng sanh, đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm. Thầy nói thật sự, một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay, không giết hại chúng sanh thì cái từ trường thiện của nó, nó sẽ diệt những cái người ác mà đến xâm chiếm đất nước ta. Chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh giết chúng đâu.

À, bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con sống thiện, thì từ trong thân của mấy con nó lưu xuất ra những cái từ trường thiện. Mà mấy con sống ác thì cái từ trường sống ác đó cho nên cái người ác đó, cái ác pháp nó sẽ tương ưng, nó sẽ thu hút với nhau. Cho nên, nó mới có chiến tranh. Còn cái đất nước thiện mà toàn dân cái đất nước đó toàn ăn chay, không giết hại chúng sanh. Thậm chí như con vật, người ta đi, con kiến, người ta đi, người ta tránh, người ta không đạp. Thì cái đất nước đó không bao giờ có một cái dân tộc nào mà đến để xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải chịu khổ.

Đó bắt đầu bây giờ mấy con thấy, Trung Quốc nó bắt ai trước? Bắt mấy người đánh cá ở Quảng Ngãi, có phải không? Chứ bắt Thầy ở đây sao? Thầy có ra ngoài đó bắt cá đâu, chứ sao. Các con hiểu chỗ đó phải không? Cho nên, ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại loài chúng sanh, đừng ăn thịt. Đừng có làm giàu ở trên sự đau khổ đó, bằng xương máu của người ta. Loài vật là một sự sống, mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật. Tại sao mình kính trọng sự sống của mình mà mình không kính trọng sự sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình. Người ta phải đến, người ta bắt mình người ta giết mình. Mấy con thấy không? Công bằng mà, nhân quả mà.

Cho nên Thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật, thì không có một đất nước nào mà xâm chiếm đất nước chúng ta. Các con nghĩ đi, bây giờ do mấy con tham phải không? Bởi vì năm giới có cái giới không tham mà. Tham sao Trung Quốc nó vô đây nó thấy con tham, nó phong con làm quan. Đó, bây giờ con có tiền lương, có nhà cao cửa rộng, con thích con làm quan. Con mới bắt dân con mới làm nô lệ nó chứ. Chớ đâu có gì. Trung Quốc mà vô đây, tụi nó nói tiếng Tàu mà mình làm sao mình nghe, mình nô lệ đó mấy con.

Nó khôn lắm, nó bắt mấy cái ông của mình làm lớn ở trong nước này nè. Rồi nó cho tiền lương cao nè, mấy ông giữ chức cao nè. Do đó, bây giờ mấy ông này mới sai bắt dân mình, có phải không, mấy con? Mình mới nô lệ. Chứ bao giờ một nước khác mà họ lại cai trị mình, mà họ lại họ nói xí xô xí xào mà biểu mình ra làm, mình biết gì đâu mình làm. Chỉ có người Việt mình, bây giờ đó, kêu thanh niên này phải đi làm cái gì. Đắp cái hào hoặc là đào cái hào hoặc đắp cái bờ thành, thì mới bắt thanh niên mình đi ra làm. Thì chỉ có người Việt mình bắt mình thôi chứ ai bắt. Chứ mấy ông Trung Quốc lại đây bắt được à?

(1:27:12) Cho nên người ta cai trị mình là bằng cách người ta tổ chức những cái tay sai đất nước chúng ta đã bị nô lệ dưới người khác, nhiều nước rồi. Trung Quốc cai trị chúng ta cả ngàn năm, có phải không? Pháp cai trị chúng ta hơn trăm năm chứ đâu có ít. Các con thấy không? Nhưng mà đến đây hoàn toàn là tổ chức. À bây giờ cũng có Thủ tướng, cũng có chính phủ của người Việt chứ. Tây nó có vô đây nó làm chính phủ, thủ tướng của nó đâu. Nhưng mà nó sai mấy ông này hết. À thôi bây giờ, Thầy nói như thế này mấy con thấy biết rồi. Tại sao trong cái chế độ đệ nhất, đệ nhị cộng hoà là có ông Thiệu nè, có ông Ngô Đình Diệm nè. Những người đó là người Việt, chứ không lẽ những người đó là người Mỹ, người Tây, người Pháp sao? Có phải không? Mấy con thấy không? Người Việt cai trị người Việt rõ ràng. Mà người Pháp lại nắm dây sau lưng, giật dây mấy ông này.

Còn bây giờ ở sau lưng của mình, mấy người mà lãnh đạo đất nước mình, họ có sợi dây nào mà giật không? Không có. Cho nên vì vậy bây giờ mình nói: “Ờ đây là người Việt cai trị người Việt”. Chứ cỡ có, chắc mình cũng không chịu đâu. Các con hiểu chưa? Có tức là mình lệ thuộc ngoại bang rồi. Bây giờ, nếu mà điều kiện là bây giờ các ông lớn của mình cai trị đất nước mình. Mà bây giờ có ngoại bang mà nắm dây dụi sau lưng, bây giờ mình chưa biết. Nhưng mà mai mốt lộ ra mình biết liền chứ đâu giấu được đâu. Biết liền thì, coi vậy chứ mấy ông dân này nó ngu vậy đó, chứ mà nó biết rồi thì mai mốt nó không phục mấy ông này đâu. Mà nó lật đổ đó. Thầy nói thật sự mà. Cái giống dân Việt Nam này nó lạ lùng, nó không chịu ai ở trên đầu nó đâu. Nó từng là người Việt cai trị người Việt trên đầu qua cái sợi dây của ngoại quốc. Qua Pháp, qua Trung Quốc chứ nó đâu có vô đây mà nó cai trị mình đâu. Nó bắt người Việt mình cai trị người Việt mình.

Cho nên Thầy nói thẳng, mình cứ sống năm giới đi thì không ai cai trị mình được. Nó lạ lùng lắm. Người mà sống đúng năm giới rồi đó. Như thế nào mấy con biết không? Tụi nó đến đây nó chiếm dân, chứ nó đâu phải chiếm đất. Nó chiếm đất nó vô dãy Trường Sơn nó chiếm, thiếu gì đất núi ở trong.  Tại sao nó không vô Trường Sơn nó chiếm, mà nó vô làng xóm của mình, nó vô tỉnh lị của mình nó chiếm? Là nó chiếm dân.

(1:29:43) Nhưng mà mình sống đúng năm giới rồi, bắt đầu nó lại đây chiếm. Cái dân mình đi dời chỗ khác, nó đâu cần. Bỏ nhà cửa đi, tiêu thổ kháng chiến. Nó đi cai trị không được. Nó đi chỗ này nó đi chỗ kia. Nó không vì cái giàu sang riêng của nó, nó không vì cái làm quan, làm vua nữa. Cho nên, nó dẫn nhau nó đi lại chỗ đó. Nó chia từng bát cơm nó sống với nhau. Cái anh này ảnh cai trị không được. Tụi này đụng tới nó nó đi.

Cũng như bây giờ mình lên mình cai trị cái đồng bào Thượng ở núi. Mình lại đó, mình nói cho đã mình rồi, bắt đầu tưởng đâu nó vô. Nó ừ ừ ừ hử vậy chứ, mình vô mình ở đông, cái nó bắt đầu nó dẫn, nó ở núi khác. Có phải không? Cai trị đồng bào thiểu số khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đâu có chơi chung với mình đâu. Mà mình là cái người dân dám làm điều đó mấy con. Chỉ có cái người lãnh đạo của mình sáng suốt. Họ ra lệnh là mình sẽ bỏ làng bỏ xóm mình đi hết. Coi vậy chứ, mình làm của bằng mồ hôi nước mắt của mình, mình tiếc chứ không phải không. Nhưng mà đúng lúc bỏ là bỏ. Không tiếc đâu mấy con.

Thầy nói bây giờ, ví dụ chẳng hạn bây giờ Thầy nói mấy con nghe. Mấy con đã đặt niềm tin của một người lãnh đạo, thì người lãnh đạo nói mấy con nghe răm rắp. Cũng như mấy con đặt niềm tin ở Thầy dạy mấy con giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự sẽ được giải thoát. Thì Thầy nói mấy con phải tin chứ, phải không? Cho nên, dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào mấy con cũng giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái người lãnh đạo đất nước, họ nói: “Giặc sẽ xâm chiếm đất nước chúng ta. Đồng bào hãy theo tui. Đến đó, tui đói thì quý vị đói, đồng bào sẽ đói. Tui no thì quý vị sẽ no”. Đồng thời chúng ta tiêu hủy kháng chiến, bỏ của cải tài sản đi theo người lãnh đạo của mình. Đó thì mấy con thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã làm rồi. Cái dân tộc chúng ta gan lắm mấy con, không sợ chết đói đâu. Mà chết chứ gì? Chết cùng chết với nhau, chứ đâu phải chết một người đâu mà sợ. Mấy con yên tâm.

Cho nên ở đây Thầy nói thật sự, về tinh thần là tôn giáo là hạng nhất. Người ta rất sợ mấy con. Người ta dám chết vì tôn giáo của người ta. Mấy con nghe ở trên thế giới, một cái tôn giáo sai, người ta dám tử vì đạo. Ghê lắm chứ đâu phải không. Cho nên vì vậy mà vì đất nước, người ta dám chết vì quê hương người ta chứ đâu phải không. Cho nên, người ta rất sợ, cái tinh thần, cái tinh thần yêu nước. Đó là sức mạnh, và tinh thần về tôn giáo rất mạnh. Một cái tôn giáo sai là đưa dân tộc đó đi vào sai. Các con nghe có một số người, người ta tự tử không? Tử vì đạo, đau khổ lắm mấy con. Mà các nhà lãnh đạo không làm sao mà cấm cản người ta được.

(1:32:37) Cho nên ở đây đem lại cái Phật giáo, đem lại cái sự sống cho chúng ta, rất đúng. Đừng có tự giết chúng ta, đừng có làm chúng ta đau khổ. Đạo Phật có đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Càng ngày đem quê hương chúng ta càng sáng tỏ trong một cái nền đạo đức. Cho nên những bộ sách đạo đức của Thầy, lòng yêu thương, Đạo Đức Làm Người của Thầy sẽ được phổ biến rộng rãi. Để cho chúng ta biết từng hành động sống hằng ngày, chúng ta đối xử với nhau, biết đem yêu thương. Từ cái lòng yêu thương của chúng ta đến với mọi người thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

Nhưng mà không có người viết sách, không có người dạy thì chúng ta không biết. Nhưng có người viết sách, có người dạy thì lần lượt con cháu chúng ta, đời chúng ta chưa thọ hưởng được. Nhưng đời con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng được cái gia tài này thì hạnh phúc biết mấy. Thì cái nhiệm vụ trọng trách đó, Thầy là một trong những người phải thấy được cái trách nhiệm này. Bởi vì mình có khả năng đó thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình. Và mình là người Việt Nam thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình đối với dân tộc Việt Nam.

Cho nên, hôm nay mấy con có duyên, mấy con đến đây được gặp Thầy, cố gắng “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Nhớ chưa? Cái câu này là câu giúp đỡ mấy con vượt qua những nỗi khó khăn, những sự đau khổ trong tâm của mấy con, trong thân của mấy con.

Phật tử: Dạ, kính thưa Thầy, đức Phật dạy kinh Bát Thành (trong Trung Bộ Kinh thuộc tạng Nikaya). Và Thầy đã giảng rõ trong cuốn Những Lời Gốc Phật Dạy. Sau khi học hỏi và suy tư chúng con có mấy lời thưa hỏi về bài kinh này như sau. Kinh Bát Thành gồm có tám pháp độc nhất là bốn Thánh Định: Sơ, Nhị, Tam, Tứ Thiền và bốn Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Học pháp của Phật, của Thầy, chúng con hiểu Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn trong Ba mươi bảy pháp trợ đạo của con đường Giới, Định, Tuệ. Khi tu tập ba mươi bảy pháp trợ đạo tròn đầy, đặc biệt là khi tu tập Tứ Niệm Xứ sung mãn thì bảy năng lực giác chi xuất hiện và có đủ Tứ Thần Túc. Lúc này, hành giả muốn nhập vào bốn Thánh Định đều dễ dàng như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi. Như vậy, với tri kiến phàm phu chúng con nghĩ rằng. Trong Ba mươi bảy pháp này có pháp tu tập và pháp thành tựu. Pháp tu tập gồm có hai mươi sáu pháp là: Ngũ Căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân), Ngũ Lực (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ), Tứ Chánh Cần, Tứ Bất Hoại Tịnh, Tứ Vô Lượng Tâm, và Tứ Niệm Xứ. Pháp thành tựu có mười một pháp còn lại là Bảy năng lực giác chi và Tứ Thần Túc.

(1:35:26) Tương tự, chúng con nghĩ rằng, trong các loại Định thì cũng có Định tu tập và Định thành tựu. Định tu tập gồm có Định Vô Lậu, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở và Định Thư Giãn (tức là Định Sáng Suốt). Định thành tựu là bốn Thánh Định tức là bốn thiền hữu sắc gồm Sơ, Nhị,Tam và Tứ Thiền. Bốn thiền vô sắc là định của ngoại đạo nên chúng con không coi là thành tựu. Thưa Thầy, chúng con là kẻ phàm phu hạ học chúng con nghĩ chỉ có thể là bốn pháp độc nhất Từ, Bi, Hỷ, Xả của hai mươi sáu pháp tu tập trong Ba mươi bảy pháp trợ đạo nương theo bốn định tu tập để bước theo con đường Giới, Định, Tuệ mới mong chứng đạt. Còn bốn pháp độc nhất bốn thiền, chúng con thấy hành giả biết làm sao mà ôm một pháp này để đi tới được. Ví như một người muốn ôm một pháp độc nhất là Tam Thiền hay Tứ Thiền thì biết cách nào mà ôm? Hơn nữa, chưa tu tập để có Bốn Thần Túc thì chẳng bao giờ dám mơ tới Sơ Thiền sao lại dám mong ôm pháp ba với bốn thiền. Chính vì vậy mà suốt mấy ngàn năm nay, biết bao nhiêu người đã học đã tu mà chẳng có ai biết được tướng trạng của Sơ, Nhị, Tam, Tứ Thiền ra sao. Bốn pháp độc nhất bốn thiền đâu phải nói để mà chơi, để mọi người đắm mê trong vô vọng. Những điều chúng con suy tư trên đây có sai lệch với giáo pháp không, thưa Thầy? Vậy chúng con cúi mong tha thiết cầu khẩn Thầy mở mắt cho chúng con và các thế hệ mai sau được rõ. Để cho chúng con và tất cả mọi người học pháp, hành theo pháp thì không còn mơ hồ về giáo pháp. Thành kính biết ơn Thầy. Con Thông Đức kính ghi.

(1:37:20) Trưởng lão: Qua cái sự hiểu biết của mấy con về cái Ba mươi bảy phẩm trợ đạo để tu tập, thì đó là quá đúng rồi. Cho nên vì vậy tốt hơn hết, hiểu biết được như vậy đó, thì mấy con muốn đi vào để mà làm chủ được sự sống chết của mấy con bằng cách Tứ Thánh Định. Mà nhập được Tứ Thánh Định thì nó mới đủ sức để làm chủ. Vì vậy thì chỉ còn có thân cận Thiện hữu tri thức chứ không được quyền mà tu riêng một mình mình, tự đọc kinh sách mà tu. Bởi vì cái kinh nghiệm nó khác, mà cái kiến giải nó khác.

Mấy con đọc kinh sách, một cái người thì hiểu thế này, một cái người thì hiểu thế khác chứ đâu phải là cái người nào cũng hiểu giống nhau được đâu. Cho nên đó là cái kiến giải. Vì vậy mà chỉ có người tu chứng rồi thì người ta mới giải thích mới đúng cái nghĩa để mà chúng ta thực hiện. Chứ còn nếu mà không thì các con sẽ bị lạc qua cái tưởng giải, cái kiến giải của mình hết. Nó lạc con đường. Bởi vì một câu nói trong kinh mà người hiểu vầy, kẻ hiểu khác chứ không phải là hiểu giống nhau hết. Cho nên, rất là khó khăn chứ không phải dễ. Vậy thì, theo cái lời nói trong này rất đúng. Khi muốn tu, thì ít ra phải được gần Thiện hữu tri thức là điều cần thiết.

Thì mấy con cũng thấy là đức Phật cũng khuyên chúng ta phải thân cận Thiện hữu tri thức mà. Đâu có xa được thiện hữu tri thức mà tu tập.

15- NIỆM TÊN THẦY ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP KHI KHÓ KHĂN – HOÁ GIẢI NỖI ĐAU MẤT NGƯỜI THÂN, CÚNG CƠM

(1:38:45) Phật tử: Kính bạch Thầy, con nhớ lời Thầy dạy. Các con là con của Thầy. Như vậy khi các con gặp chuyện đau khổ, khó khăn thì Thầy sẽ giúp các con. Vừa rồi con gặp việc quá phiền não. Mẹ và vợ con căng thẳng với nhau. Con đã xin Thầy giúp quán tưởng. Thời gian ngắn rồi phiền não cũng qua đi. Như vậy, xin hỏi Thầy, con vừa tự tìm cách vượt qua phiền não, vừa cầu xin Thầy gia hộ có đúng không? Con xin cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Đó là đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cầu khẩn thì Thầy có nhắc. Thầy nhắc lại mấy con. Khi mà gặp cái hoàn cảnh nó làm cho động tâm thì mấy con gọi Thầy, gọi tên Thầy. Rồi mấy con giữ tâm yên lặng, bất động thì tự nhiên cái trí tuệ của mấy con sẽ sáng suốt. Và đồng thời khi mà giữ yên lặng đó đó, nó sẽ giải quyết được những sự kiện mà sắp xảy ra. Nó sẽ giảm xuống liền cái sự căng thẳng trong khi đang cãi cọ, đang nói nặng với nhau. Mà trong khi đó im lặng như thế này thì cái sự cãi cọ đó bị phá vỡ.

Thầy nói bây giờ một cái người đang nói qua nói lại hơn thua nhau. Một người chịu khó làm thinh đi, thì người nói một hơi cái rồi nín. Có đúng không mấy con? Chứ còn mấy con cãi đó thì, tức là nó cứ cãi lên không, nó không có cãi xuống đâu, nó không có dừng lại được. Cho nên vì vậy mà lúc bấy giờ Thầy dặn mấy con, khi mà gặp cái trường hợp đó thì mấy con niệm, kêu Thầy liền: “Thầy cứu con”. Trong hoàn cảnh gặp nhiều cái khó khăn, thì lúc bấy giờ cứ giữ im lặng. Người ta nói gì thì nói. Mình nghe chứ không phải, nhưng mình giữ im lặng. Thì trong cái giờ phút im lặng đó nó sẽ giải quyết tất cả cho mấy con. Nó đem lại sự bình an cho mấy con.

(1:40:26) Đó là cái phương pháp, phương pháp. Nghe lời Thầy thì mấy con sẽ giải quyết, tự nó giải quyết được. Cái hoàn cảnh của mấy con nó sẽ không có xảy ra. Chứ còn nếu mà không có cái phương pháp đó thì mấy con không thể nào giữ được tâm mấy con. Mấy con sẽ nói cho nó đã như của mấy con đó thì thôi, cái chuyện đó chết được. Cho nên nhớ lời Thầy thì mấy con sẽ tự chủ. Hết rồi con.

Phật tử: Con kính lễ Thầy. Xin Thầy cho con được hỏi. Mẹ con mất nay được một tháng mười bốn ngày. Nỗi buồn đau khổ cứ day dứt trong tâm con hằng ngày. Làm sao cho con có nghị lực niềm tin để đối diện với cuộc sống mỗi ngày mà con phải đối diện với nó. Con rất buồn lắm Thầy ơi! Biết làm sao đây hả Thầy. Niềm tin, nghị lực mất hẳn ở trong người con, con muốn xin Thầy giảng dạy cho con được hiểu để mỗi ngày con phải mạnh mẽ, có niềm tin, nghị lực vượt qua nỗi đau này. Rất mong cứu giúp con để con có nội lực trong cuộc sống mà con phải đối diện hằng giờ, hằng ngày. Con là Nguyễn Thị Kiều Nga, pháp danh Diệu Hạnh mà Thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày. Nay con không có dâng cúng nữa cho mẹ, vậy có đúng không hả Thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đã hai mươi mốt ngày của mẹ đã xả tang rồi. Sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả Thầy? Mong Thầy giải thích tận tường cho con hiểu để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bạch Thầy.

Trưởng lão: Về cái câu hỏi đầu. Cái nỗi buồn của người mất mẹ thì chắc người nào cũng khổ hết, chứ không phải không. Nhưng mà muốn để vơi được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp Thầy khuyên, nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mả đó để xem xét coi bao nhiêu người. Thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy luật vô thường phải chết. Có cái, tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ bớt. Chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn, cái bát này của mẹ mình, cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình. Thì cái này nó sẽ làm cho mấy con đau khổ. Dẹp hết. Tất cả những cái kỷ niệm của mẹ, mình đem cất hết vào trong tủ hết. Rồi bắt đầu, cái tâm của mình nó còn đau khổ, thì đi ra ngoài cái đồng mả. Nhìn xem coi tất cả mọi người đang nằm trong đồng mả. Nó sẽ thực tế, nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình hoàn toàn. Tự nó, nó sẽ nhìn thấy bao nhiêu người nằm dưới lòng đất yên lặng thì nó sẽ vơi đi. Mẹ mình thì cũng cùng chung số phận đó mà thôi, không có gì khác. Hãy đi ra đồng mả, đó là cái lời khuyên của Thầy.

(1:43:24) Còn cái về vấn đề mà cúng cơm đồ này kia đã Thầy đã viết sách rồi. Không Có Linh Hồn thì cúng đây ai ăn? Nhưng vì mẹ mình mới chết, cho nên hằng ngày tới cái giờ ăn, mình xới một bát cơm, mình để “Mẹ về ăn cơm”. Mình cứ nói vậy thôi. Ăn không ăn thì mình biết không có linh hồn. Nhưng mình tưởng như là người còn đang sống ở, đang còn ở đây với mình, trong khi mình mới mất mẹ. Sau một thời gian thì những cái điều này chấm dứt đi, đừng có làm cái điều này nữa. Để nó vơi bớt rồi. Mới mất thì nó còn xốn xang, nó còn đau khổ. Cho nên những cái hành động làm đó nó nói lên cái tình thương của mình. Cho nên nó mới mất thì phải làm. Nhưng mà sau đó thì thôi, lần lượt thấy nó vơi bớt thì xả bỏ. Không có làm những cái điều nhảm nhí đó. Không có ai ăn đâu.

Cho nên vì vậy, phải làm cho đúng với Chánh tín, cho đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng. Mà Thầy đã viết cái tập sách Không Có Linh Hồn là mục đích Thầy đã thay đổi cái nhìn, cái ngó của mọi người, cái lòng thương yêu của họ. Phải làm đi cho họ thấy cái thương của họ phải thương đúng. Chứ không thể biến họ trở thành những cái mê tín, những cái sai lệch, những cái mù quáng, đó là những cái sai. Cho nên hôm nay thì con nên nhắc cái người này, nên đi ra đồng mả để xem xét. Có vậy thôi. Bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm. Cứ vậy thì mấy con sẽ vơi bớt. Còn gì nữa không con?

(1:45:11) Phật tử: Dạ, con tên Nguyễn Thanh Mỹ, pháp danh Thiện Trí. Kính thưa Thầy con về đây trước là để thăm Thầy và cô Út được nhiều sức khỏe. Sức khỏe của con nay đã được ổn định bớt đau cái lưng, nhưng người bạn đời của con nay đã quá yếu và lẫn. Nên con mắc kẹt ở nhà để săn sóc, không thể đấu tranh bỏ đi được. Kính thưa Thầy, phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của Chơn Như rành mạch, thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của Chơn Như đâu có khó nhọc như các tôn giáo khác, phải tụng kinh gõ mõ, cầu an niệm chú. Con rất tiếc nhiều bạn đạo của con ở trong Chơn Như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn ấy bị chạy nọc của tôn giáo ngoài thật là uổng cho một đời tu học. Sau đây con xin Thầy cho con được biết con là Phật tử của Chơn Như phải mặc áo quần như thế nào, màu gì cho hợp lệ? Còn cái tóc hiện nay Thầy cạo cho con được không? Bởi vì đi thợ hớt tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ con sợ lây. Nên con không dám hớt tóc ở ngoài nữa. Hay là Thầy cho con xuất gia? Mà xuất gia ở nhà giúp đỡ gia đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh Thầy nhắc nhở con thật quý hết sức con đâu có quên. Con xin phép chào Thầy và nhớ ơn mãi mãi ân sư Thích Thông Lạc sống mãi với non sông. Thiện Trí, 8/4/2010.

Trưởng lão: Bây giờ đó là cái nghiệp, phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình khi mà người ta lẫn lộn, người ta không còn biết nữa. Không được bỏ, đó là cái điều kiện. Phải lo hết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Đã tạo nhân thì phải quả. Do đó, nhân quả thì phải trả cho nó xong. Đừng có bỏ người ta, không có được, đó là cách thức Thầy khuyên. Chừng nào mà cái ông bạn đời này ông qua phần rồi. Thì bắt đầu đó, tất cả những cái của cải tài sản giao cho con cái hết, đi vào Tu viện mà tu. Có vậy thôi.

Phật tử: Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, ba con năm nay chín mươi tuổi. Xin được quy y Thầy và xin một pháp tu theo đặc tướng có được không ạ. Hay là không có lực để hành? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.

(1:47:37) Trưởng lão: Được, bởi vì dù bao nhiêu tuổi, cứ xin được theo Phật tu tập là tốt nhất. Mà Thầy là đại diện cho ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng để giúp đỡ, để gieo một cái duyên chánh pháp. Dù là bây giờ thọ Tam Quy Ngũ Giới hay là xuất gia rồi mà chết cũng là cái gieo duyên tốt…​

Phật tử: Kính bạch Thầy, khi tác ý: “Cảm giác toàn thân…​” Con không thấy có cảm giác gì cả mà chỉ thấy toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp. Thấy như vậy là đúng hay sai? Kính xin Thầy, đó là ý thứ nhất.

Ý thứ hai, kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý sau: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, thở ra” rồi với câu là “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, thở ra”.

Trưởng lão: À, bây giờ đầu tiên hỏi về cái thân của mình. “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô”. Cảm giác mà sao tui không biết cảm giác? Có phải không? Cái câu nói đó. Vậy thì mình không biết cảm giác, mình lấy tay mình ngắt mình coi có cảm giác không?

Phật tử: Thấy thân như tấm ảnh chụp.

Trưởng lão: Ờ bây giờ tấm ảnh chụp thì nó làm sao nó biết đâu. Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình coi có biết không? Biết! Vậy thì có cảm giác chứ sao không có cảm giác? Chứ không phải tấm ảnh chụp đâu. À, bây giờ, tôi nhắc mà tôi thấy như là cái tấm ảnh, như là nó không có cái cảm giác gì hết. Nhưng sự thật ra trong thân của chúng ta nó luôn luôn nóng lạnh, nó nóng, nó lạnh, nó luôn luôn. Các con cứ lắng nghe coi. Bây giờ đó mình “Cảm giác toàn thân” thì mình nghe coi ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh này. Con đang ấm hay nóng, lạnh? Biết liền! Tại sao cái người này không cảm giác như một cái tấm phim như thế này. Thì ngắt nó thử coi nó biết không? Nó biết chứ sao không biết, tại mấy người nói. Chứ đừng gạt Thầy. Làm gì mà không cảm giác.

Nói không có cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi. Đừng có gạt người khác được đâu, Thầy nói không có gạt được đâu. Người nào cũng có cái đầu óc. Mà cái thần kinh, hệ thần kinh ở trên da, đều là có cảm giác hết. Gió thổi qua, nghe mát đó là cảm giác chứ gì? Vậy thì mình nói không có cảm giác, mình ngắt thử coi có cảm giác không? Còn không có cảm giác nữa thì rút cái cây vầy nè, quất mấy cây nó thử coi có cảm giác không? Đâu có phải gốc cây sao không cảm giác? Con người mình. Cho nên vì vậy cái người này nói theo cái tưởng thôi, chứ không phải là thật đúng.

(1:50:09) Phật tử: Dạ, câu thứ hai. Kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý là: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, thở ra”, với cái câu là: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, thở ra”.

Trưởng lão: À, an tịnh tâm hành là tại vì cái tâm của mình đó, nó không có an, không có an. Nó nghĩ điều này, nó nghĩ điều kia, nghĩ điều nọ. Cho nên mình tác ý để cho nó đừng có nghĩ. Còn cái câu nữa, là với tâm định tĩnh. Cái câu này, cái tâm nó an rồi, cái tâm nó không niệm rồi, nhưng mà nó không tỉnh. Mà nó cứ ngồi, nó lừ đừ, nó gục gục. Con hiểu không? Nghĩa là nó không có vọng tưởng mà nó cứ ngồi nó không có biết, nó vô ký. Do đó phải nhắc “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô”. Nó tỉnh thì nó không có mờ mịt. Còn cái này nó bị mờ mịt.

Cho nên khi một cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm, thuỳ miên, vô ký. Cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy. Cho nên muốn thắng được cái này thì phải dùng cái câu: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”. Tức là áp dụng phương pháp. Chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng. Mà định tĩnh đây là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm thùy miên. Còn cái kia đó, là tại vì tâm nó lăng xăng. Cho nên tác ý cho nó đừng lăng xăng. Hai câu đó nghĩa nó khác nhau chứ.

16- SỬ DỤNG TAM MINH ĐỂ CHUYỂN NHÂN QUẢ – PHÁP TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

(1:51:38) Phật tử: Dạ, kính bạch Trưởng lão, có một số em học sinh sinh viên được nghỉ dịp hè sắp tới được lên nghe Trưởng lão giảng pháp để biết cách tu tập, rồi mặt sau là về nhân quả. Do có trí tuệ Tam Minh, nên khi biết có thể bị xe cán gãy chân, thì Thầy không ra chỗ xe qua. Thầy không bị xe đụng như vậy Thầy chuyển nhân quả. Nhưng có trường hợp khi Thầy giúp chú Mật Hạnh thì bị cây sắt đâm vào tay. Suốt đêm Thầy phải tác ý đuổi bệnh. Vậy lúc nào phải nhận trả quả lúc nào chấp nhận chuyển nhân quả?

Trưởng lão: Ở đây nói về chú Mật Hạnh. Thật sự chú Mật Hạnh có cây sắt nào mà chĩa chú đâu? Tại mấy người nghe lầm hết. Thật sự ra một cái người theo Thầy thì phải tỉnh táo. Tại chú Mật Hạnh hay nói vậy thôi chứ còn sự thật ra, phần nhiều thì nó không có cái sự kiện mà xảy ra như người ta nói ở trong này. Cho nên thí dụ như bây giờ, những người sống xung quanh Thầy, Thầy biết cái người sống xung quanh Thầy sẽ có cái nhân quả đến, Thầy sẽ báo cho biết. Thầy không bao giờ để cho họ bị lạc trong nhân quả mà Thầy phải khổ. Bởi vì họ là người bên Thầy, mà họ có cái gì thì Thầy phải cực chứ sao. Cho nên Thầy cực tức là Thầy bị nhân quả rồi chứ gì? Cho nên Thầy đâu có để.

(1:53:04) À, bây giờ có sự kiện xảy ra: “Bữa nay không được đi đâu hết, Thầy cấm, không được cãi Thầy”. Đã là một cái người mà Thầy điều khiển chứ đâu phải họ điều khiển Thầy mà họ dám cãi. Các con hiểu chưa? À cho nên đối với thí dụ như bây giờ, ở bên Thầy có cô Trang, có Mật Hạnh nè. Cháu Trang đó bây giờ làm cái gì là Thầy điều khiển chỉ đạo thôi. Mà không tự thì phải hỏi Thầy đàng hoàng, chứ không hỏi mà ra làm thì không được. Thầy không cho cái sự đó. Bởi vì Thầy là một người chỉ đạo, chứ không phải là mấy người này tự mình muốn cái gì thì muốn.

Cho nên ngoài thì chú Mật Hạnh nói gì thì nói, như mà Thầy giao, Thầy chỉ định làm cái gì phải làm liền. Cũng như thí dụ như chú Mật Hạnh thấy Phật tử đến đây đông đảo, sợ quý Phật tử chờ lâu. Thầy hỏi chú Mật Hạnh như thế này này: “Con đúng là con thương Phật tử, họ chờ Thầy lâu. Nhưng họ đến đây cầu đạo hay là Thầy cầu đạo họ? Họ phải ra công, họ chờ đợi chứ? Mấy con cứ hối Thầy bảo ra ra để tội họ. Con thương thì thương nhưng không phải vậy. Mọi người phải chịu khó đến cầu Pháp, khó khăn mấy con mới thấy cái Pháp có giá trị. Chứ còn dễ dàng quá đến có Pháp, đến có Pháp. Chưa chắc đâu phải dễ”.

Đức Phật ngày xưa thuyết pháp ba người mà chỉ có một người ngồi nghe, còn hai người ngủ gục. Mà một bài pháp ông A Nan nói bài pháp quá hay mà tại sao lại người ta ngủ gục được? Còn mấy con chịu khó, mấy con chịu cực khổ, mấy con cầu Pháp thì mấy con không bao giờ ngủ. Còn mấy con đến đây nó dễ quá, lúc nào cũng được nghe thì mấy con ngồi đây, Thầy ca mấy con một hơi chắc mấy con ngủ hết. Bởi vì nó dễ. Còn mấy con thấy muốn được nghe pháp là cả một vấn đề khó. Cho nên vì vậy đó thì cái vấn đề mà tất cả những người mà ở gần bên Thầy đều họ có tri kiến. Cái mà họ chưa hiểu biết tức là họ chưa có thông minh, chưa có trí tuệ Tam Minh hiểu biết. Thầy là trí tuệ Tam Minh của họ.

(1:55:20) Còn mấy con ở xa, thì Thầy nhắm mấy con cũng không có trí tuệ Tam Minh. Nhưng khi gặp cái gì mà khó khăn thì mấy con nên giữ tâm bất động kêu Thầy, thì đó là trí tuệ Tam Minh Thầy đến giúp con, phải không? Bởi vì mấy con kêu Thầy bất cứ ở chỗ nào Thầy cũng giao cảm được với mấy con. Tức là trí tuệ Tam Minh chứ sao. Các con hiểu điều đó không?

Cho nên khi mà mấy con giữ tâm bất động, lúc bấy giờ, thứ nhất là tâm mấy con tỉnh táo. Thứ hai là giao cảm với từ trường bất động của Thầy, nó tạo thành một cái từ trường bất động của mấy con, nó lại tăng lên. Cho nên những nhân quả của mấy con nó sẽ thay đổi và tiêu hết. Thầy sẽ giúp mấy con điều đó, chứ Thầy không cứu khổ mấy con được. Thầy không có cứu, Thầy không có ra cứu được cái gì hết. Chỉ mấy con có giữ được tâm bất động tương ưng, tiếp nhận được sự bất động của Thầy, nó tạo thành một cái lực để nó chuyển cái nhân quả của mấy con thôi. Đó là Thầy trợ duyên cho mấy con để tiếp nhận được cái từ trường bất động, để do đó có cái lực, để mà mấy con chuyển nhân quả. Thầy cứu bằng cách tự lực của mấy con chứ không phải cứu mấy con bằng cách tha lực. Các con hiểu chưa?

Cho nên ở đây tất cả những cái này, thật sự ra nói Mật Hạnh bị cây sắt này kia thì không có. Không có điều đó. Nhưng mà người ta, có thể người ta thêm thắt cái thế này thế khác, người ta nói thì cái chuyện đó. Chứ đối với Thầy thật sự ra nhân quả. Thầy nói: Bữa nay đi coi chừng, không có thể nào tránh cái chỗ đó. Không khéo thì bị cây sắt sẽ đâm vào chân như thế nào, báo trước. Không có cái gì mà đối với Thầy mà không qua đôi mắt được Thầy hết, thật sự. Mà những người xung quanh Thầy đều biết. Để không họ què chân mà nằm đống đó thì Thầy cũng cực, chứ đâu phải không. Bây giờ họ ăn Thầy cũng phải bưng cơm cháo nước. Chứ bây giờ ai bây giờ? Mấy con thấy có mấy Thầy trò à. Mà bây giờ người đi không được mà nằm đó, thì cơm nước thuốc thang cũng phải Thầy chứ ai. Tốt hơn để tránh trước, khỏi có bị thương bị tích gì hết. Thì Thầy khỏi. Họ đi ăn họ lấy họ ăn, không phải Thầy sướng sao? Có phải không mấy con thấy. Thầy đâu có ngu đến đỗi đó. À, rồi hết rồi phải không mấy con?

Phật tử: (không nghe rõ)

(1:58:18) Trưởng lão: Về con xin cái pháp tu về đặc tướng của con, phải không? Con nhớ bây giờ con về con tập về cái pháp hơi thở. Nhớ, hơi thở con thở tu tập với cái thời gian vừa với sức của con thôi chứ đừng quá thì nó sẽ không bị rối loạn hô hấp. Con hiểu không? Thì con sẽ tập. Bởi vì đặc tướng của con là phải tu hơi thở thì mới nhiếp tâm mới được. Chứ còn không tu hơi thở thì không nhiếp tâm được. Thì con sẽ nương vào hơi thở, con nhớ chưa? Bây giờ cái tâm của con muốn cho nó yên ổn thì con nhắc: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành”, rồi hít vô thở ra. Con hít vô thở ra, mới đầu con hít vô thở ra hai hơi thở thôi. Sau đó con tăng ba cho tới năm hơi thở thôi. Rồi tới đó hễ đúng năm hơi thở con nhắc, năm hơi thở con nhắc. Con tu tập như vậy, sau thời gian mà tu tập nhuần nhuyễn năm hơi thở, không có một niệm nào mà xen vô thì sau đó con lên Thầy, phải không? Đó là về pháp hơi thở.

Còn thọ Bát Quan Trai, con thực hành pháp Thân Hành Niệm con bị tức ngực. Con, do cái pháp Thân Hành Niệm con tu tập sai, tu tập sai. Bây giờ pháp môn Thân Hành Niệm con khoan tu, mà con tập đi kinh hành thôi. Đi như người vô sự, đi vòng vòng, vòng vòng cho nó tỉnh táo thôi. Hễ khi nào thấy nó hơi buồn ngủ thì con đi thôi, còn không buồn ngủ thì con ngồi chơi hết giờ. Còn giờ thì con sẽ tu tập hít vô thở ra như cái trên Thầy dạy con đó, về hơi thở.

17- NƯỚC GIÀU CÓ VẪN KHỔ ĐAU – CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA – SỰ SỐNG KHÁC TRONG VŨ TRỤ, SỐNG NĂM GIỚI ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

(2:00:10) Trưởng lão: Về cái câu hai: “Trong suốt thời gian Mỹ, Nhật xâm lược, giết hại chúng sinh nhưng mãi đến nay họ vẫn là nước giàu mạnh”. Họ giàu mạnh nhưng mà sự thật ra cái phước của họ, họ sanh ra mấy cái nơi đó. Họ dễ dân họ có cái phước thọ được hữu lậu. Nhưng mà cái khổ đau của họ nó sẽ nhiều hơn mình, là tại vì họ có cái phước thiện. Phước Thiện tức là họ luôn luôn chạy theo vật chất. Là cái người mà chạy theo vật chất khổ lắm. Cho nên cái giàu của nước Âu Mỹ, họ khổ lắm.

Còn cái nước mà Á Đông của chúng ta có nhiều nước nó nghèo, nhưng mà nó không nghĩ đến cái nghèo của nó, mà nó nghĩ đến tinh thần của nó thì mấy nước đó sung sướng. Coi vậy chứ Việt Nam của chúng ta sung sướng hơn các nước đó đó. Nó nghèo nó không bằng họ đâu, nhưng mà nó có đói đâu? Con thấy đó, dân tộc Việt Nam trước kia là tại vì Nhật qua đất nước chúng ta xâm chiếm. Lấy xe lửa, không kéo gạo, cho nên dân miền Bắc đói. Chứ bây giờ làm gì có đói nữa, không bao giờ đói.

Cho nên chúng ta, đất nước chúng ta coi vậy chứ chúng ta hạnh phúc hơn là đất nước của người Mỹ, Pháp, Tây, coi nó giàu vậy chứ, sự thật ra nó đang ở trong cái đầu óc, nó đang nghĩ cách thức để làm giàu cho đất nước nó nhiều thì nó lại càng đau khổ. Ờ nó phải nghĩ, ờ bây giờ phải mở công ty này, công ty kia nọ để làm giàu, để hơn nước này nước kia. Điều đó là cái điều đau khổ của nó. Chúng ta không có điều đó đâu. Chúng ta cũng có thể mở công ty để chúng ta sản xuất ra cái này kia, nhưng mà chúng ta đừng để nô lệ cho đất nước người khác. Cái đó là cái quan trọng.

Còn nói về Chiến tranh Thế giới. Con thấy chiến tranh mà thế giới là không phải một nước này đánh nước kia. Mà thế giới nó chia làm hai phe mới gọi là Chiến tranh Thế giới. Cho nên Chiến tranh Thế giới thứ nhất đọc lịch sử mà, con thấy không? Đọc cuốn lịch sử. Thế giới Chiến tranh thứ nhất là nó chia hai phe, nước này đánh. Tất cả nước này phải chia một phe, tất cả nước này phải chia một phe. Hai bên đánh nhau mới gọi là Chiến tranh Thế giới. Thì khi mà Chiến tranh Thế giới thì nó chưa có ớn đâu. Nhưng mà đến Chiến tranh thế giới thứ hai thì nó thấy chết hàng loạt nó sợ rồi. Cho nên không bao giờ nó dám gây chiến tranh thứ ba.

(2:02:44) Cho nên tới từ hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai nó chấm dứt rồi, thì sau này coi như nước nào nó cũng ngán hết. Nhất là trong mấy cái nước hiếu chiến là lúc bấy giờ, là cái nước Đức là cái nước hiếu chiến. Nước Nhật cũng là nước hiếu chiến. Nhưng mà khi nó bị, cái thành phố Nhật nó bị bỏ bom nguyên tử rồi, nó hoảng sợ. Các con nhớ không? Hai cái thành phố của nó bị trái bom nguyên tử của Mỹ nó bỏ xuống nó hoảng rồi.

Còn Đức khi mà đánh như vậy, nó thấy hàng loạt nó là một cái nước văn minh. Đầu tiên mà nó chế xe Tăng, nó qua nó đánh Liên Xô mà đâu có phải, thằng Đức nó đâu có phải vừa đâu. Nó muốn xâm chiếm đất nước người ta. Nhưng mà nó xâm chiếm Liên Xô không được, tại đất nước Liên Xô mạnh quá, con hiểu không? Cho nên nó mới rút ra. Chứ còn cỡ mà bình thường nó xâm chiếm đất nước Liên Xô, nó chiếm nó cai trị Liên Xô luôn. Nhưng mà về thế giới chiến tranh thứ ba thì không bao giờ có. Người ta sợ quá rồi. Cho nên nói về Chiến tranh Thế giới thứ ba là không bao giờ có. Đó là cái điều kiện mà Thầy quyết định là không bao giờ có.

Vả lại từ khi có chiến tranh, thì khi mà có chiến tranh từ thứ nhất đến thứ hai, thì lúc bấy giờ người ta mới thấy cái điều thiện nó rõ. Chứ hồi đó cái tham vọng của con người ghê lắm. Mấy con thấy Hitler, cái tham vọng lớn lắm mấy con. Rồi Thiên Hoàng cũng đâu phải, những nước Nhật Bổn nó tham vọng, nó muốn cướp đoạt cả cái Đông Nam Á của chúng ta chứ đâu phải, là bá chủ chứ đâu phải. Nhật Bổn nó vô đất nước chúng ta là nó xâm chiếm luôn, nó làm bá chủ luôn, chứ không phải là. Nói vậy chứ nó chia làm Nhật, Đức, Ý mà. Mấy con nhớ không? Cho nên vì vậy mà nó chia làm phe của nó như vậy, nó mới gọi là thế chiến thứ ba.

Nhưng hôm nay thì chúng ta không lo cái vấn đề đó nữa. À các nước nó đều sợ hết rồi, nó không có bao giờ có chiến tranh thứ ba.

(2:04:37) Trong vũ trụ chúng ta nó không phải có cái hành tinh sống của chúng ta đâu, nó còn có nhiều hành tinh sống khác. Các con yên tâm. Chỉ các con sống đúng được cái giới luật của Phật thì các con sẽ. Khi bỏ thân này con sẽ tương ưng. Nó tương ưng, nó không thể nào nó sinh ra ở cái đất nước, ở trên cái quả hành tinh của chúng ta mà mọi người không giữ gìn được giới luật. Cho nên buộc lòng nó phải tương ưng, nó sanh vào cái thế giới cái hành tinh nơi đó mới giữ gìn được năm giới. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng nó không có cái hành tinh khác.

Nó không có thế giới siêu hình, nhưng mà nó có thế giới hữu hình. Bởi vì cái vũ trụ của chúng ta, nó gồm đủ bốn chất đất, nước, gió, lửa. Thì bốn chất đất, nước, gió, lửa nó sẽ hợp thành cây cỏ đất đá núi sông và con người con vật. Thì trong vũ trụ của chúng ta nó có đủ cái điều kiện của nó thì cái nơi đó nó sẽ là cái hành tinh sống. Thì nó phải có cây cỏ đất đá núi sông, nó phải có loài vật. Mà ở đó thiện hay là ác thôi? Cho nên vì cái hành tinh của chúng ta là cái hành tinh sống mà nó bị ác pháp, cho nên cho nên nó mới xuất hiện một con người. Chứ không phải là từ cõi Trời Đâu Suất mà xuất hiện về đây đâu. Mà tự con người, nó sinh ra một con người để chỉnh đốn làm điều thiện cho nó. Đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con thấy không?

Chứ không phải là ông Phật Thích Ca như Đại thừa tưởng tượng, ông ở trên cõi Trời Đâu Suất ông xuất hiện xuống cái thế gian của chúng ta. Không phải. Không có cõi Trời Đâu Suất. Mà chính ông Phật Thích Ca tu tập xong rồi thì ông nói: “Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không có cõi nào hết”. Ông Phật Thích Ca đã xác định như vậy mà, tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Thì như vậy là cõi Trời đâu suất không có. Cho nên ông không có ở trên cõi Trời đâu suất, mà chính ông là duyên hợp tại thế gian này có cha có mẹ sinh ra ông đàng hoàng. Phải không? Có vua cha có mẹ mới sinh ông ra. Rồi lớn lên ông thấy ông là con người có cũng như chúng ta. Nhưng mà ông đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cái sự khổ. Phải giải quyết bốn cái sự khổ này. Con người có bốn cái sự khổ này khổ quá. Cuối cùng ông đi tu, ông giải quyết được bốn sự khổ mới dạy lại chúng ta, bây giờ chúng ta có pháp.

Ở đây là cái phước báo của chúng sanh, phước báo của chúng sanh. Chúng ta mới có một con người chúng sanh mà làm được cái việc vĩ đại để cứu khổ cho chúng ta. Cho nên hôm nay mấy con có duyên ngồi đây được nghe Thầy cũng là cái phước báo của mấy con. Các con hiểu chưa? Cho nên phải ráng tu.

(2:07:14) Cho nên vì vậy mà trong câu hỏi của con: “Trong vũ trụ có còn hành tinh nào có sự sống không?” Có! Đối với đôi mắt của mấy con thì không thể. Cái vũ trụ mấy con nhìn không thấy, nhưng đôi mắt của người ta không có không gian trải dài cho nên người ta thấy. Có không phải có một hành tinh sống mà có nhiều hành tinh sống. Bởi vì ban đêm mấy con nhìn thấy ngôi sao, là một ngôi sao. Là một hành tinh, mà hành tinh chết hay hành tinh sống thôi, các con hiểu không? Có vậy. Hễ nó có cây cỏ đất đá núi sông, ở trên đó mà có cây xanh như cái hành tinh của chúng ta thì đó là hành tinh sống. Còn nó trụi không, nó còn đá không mà không có con vật gì đó thì đó là hành tinh chết.

Cho nên vì vậy mà các nhà thám hiểm mà khoa học, người ta đến những cái ngôi sao, đến những cái Kim Tinh hay Mộc Tinh hay hoặc là cung trăng đồ người ta thám hiểm, người ta thấy không có cây cỏ người ta biết đó rõ ràng là hành tinh chết. Có gì đâu. Mà giờ đi xa nữa thì chưa đủ khả năng, cho nên làm sao? Vũ trụ chúng ta thì mênh mông, cái khả năng chúng ta thì có hạn. Cho nên không thể đi xa hơn nữa.

Những ngôi sao mà nhỏ chi chít, tức là ở xa chúng ta, chứ đâu phải nó nhỏ. Còn mặt trăng thì nó gần chúng ta. Phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nó rõ. Cho nên vì vậy mà các nhà thám hiểm cứ nhắm vào cung trăng mà đi thám hiểm lên thăm ở đó.

À bởi vì khi mà cái hành tinh chúng ta nó bị tiêu diệt đó, thì mấy con nên nhớ rằng chúng ta sống không đúng năm giới. Chúng ta thường giết hại chúng sanh thì cái hành tinh của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì cái từ trường ác nó sẽ phủ trùm cái hành tinh, nó sẽ theo cái quỹ đạo của cái Trái Đất của chúng ta. Mà nó toàn làm ác thì nó sẽ hoại diệt cái Trái Đất của chúng ta thì mọi người đều bị tiêu diệt. Trong khi đó thì chúng ta đem thiện pháp chúng ta sống thì cái hành tinh chúng ta nó phóng xuất từ trường thiện. Nó làm cho hành tinh chúng ta càng ngày càng tươi nhuận, thì không bao giờ mà hành tinh chúng ta bị hoại diệt. Tất cả hành tinh khác nó khô khan, nó hoại diệt. Chứ hành tinh chúng ta không hoại diệt, mà cái từ trường nó có cái lực rất mạnh. Một cái hành tinh khác bị hoại diệt nó sẽ đi thẳng vào cái Trái Đất chúng ta, thì cái từ trường của mọi người thiện ở đây nó sẽ cản ngăn liền. Cái mảnh hoặc là cái hành tinh bị rơi đó đó, sẽ đi lạc con đường. Đi trật con đường, không thẳng vào Trái Đất của chúng ta. Cho nên không ghê đâu.

(2:10:00) Cho nên chúng ta ráng sống thiện đi, sống có năm giới thôi. Thầy không có dạy mấy con nhiều. Thầy không dạy mấy con tới mười giới đâu. Không dạy mấy con ăn ngày một bữa đâu. Mà dạy mấy con chỉ năm giới thôi. Hạnh phúc lắm. Mọi người không tham lam thì đó là hạnh phúc rồi. Mọi người sống không giết hại, không ăn thịt chúng sanh là hạnh phúc. Các con thấy không? Mọi người đều biết chung thủy thì vợ chồng đâu có còn đau khổ. Bởi vì có cái giới chung thủy mà. Cái giới thứ ba của đạo Phật. Các con thấy chưa? Rồi mọi người đừng uống rượu, đừng say sưa thì trời đất ơi! Tuyệt vời. Mà mọi người thành thật không nói vọng ngữ, tức là giới thứ tư của đạo Phật. Thì cái niềm tin của chúng ta đối với nhau nó quá là cụ thể, ai cũng tin hết. Còn mấy con nói dối làm sao Thầy tin được. Các con hiểu không? Mất niềm tin thì mấy con nói có thật đi nữa cũng không tin. Còn bây giờ mấy con nói đâu có đó. Nói không sai thì đó là nghiêm túc.

Cho nên chỉ có cần năm giới của Phật thôi. Không sát sanh, phải không? Các con thấy rất rõ. Đó là đem lại cái sự thương yêu của chúng ta đối với muôn loài vật, đối với mọi người như nhau. Không tham lam trộm cắp. Chúng ta làm ra được bằng mồ hôi nước mắt của mình sống. Không lấy của người ta không cho, đó là cái điều cơ bản, làm cho hòa bình không chiến tranh. Do cái giới tham lam mà có chiến tranh, có xung đột. Bởi vì tham lam mà. Nhà mình, mình cũng muốn tham lam thì mình tranh giành đất của người ta thì phải thưa kiện. Đó là tham lam. Mà giờ không tham lam thì ai tranh của ai đâu. Nhà nhà xung quanh, chòm xóm không tham lam nhau, không tranh nhau từng cây này cây kia thì đó là hạnh phúc rồi! Nó đâu làm sao có sự xung đột. Mà không có sự xung đột thì xã hội và đất nước chúng ta được hòa bình. Làm sao mà có chiến tranh được? Chỉ có tham lam mới chiến tranh. Đất nước nào mà có chiến tranh là tại đất nước đó tham lam. Xác định luôn, giới luật của Phật nó xác định rất rõ.

Mà ở trong một cái gia đình nào mà hạnh phúc thì gia đình đó là chung thủy. Còn cái gia đình mà không hạnh phúc thì gia đình đó không chung thủy. Ông chồng thì đi tìm bà này bà kia thì làm sao chung thủy? Có phải không, mấy con thấy không? Đó là cái giới luật của Phật nó xác định được cái gia đình, cái xã hội cái gia đình rất rõ ràng cụ thể. Mà lại mọi con người thành thật không dối, không vọng ngữ, không nói láo, cái uy tín tạo với nhau, đó là cái giới thứ tư của Phật. Lại là đức Phật biết cái say của con người, do uống rượu mà tất cả những cái giới kia đều bị phạm. Là do cái tật uống rượu khi say rồi hết biết, cho nên cấm không cho uống rượu.

(2:12:43) Cho nên vì vậy mấy con uống rượu, mấy con phạm giới đó. Từ đây về sau có nghiện thì ráng cố gắng chịu đựng. Thời gian sau nó quen rồi thì mấy con khỏi tốn tiền uống rượu, ba cái quán rượu nó sẽ ế đó. Rồi như vậy là đủ rồi mấy con, năm giới, cố gắng. Mấy con giữ gìn giới. Mấy con giữ gìn giới, Thầy thay mặt cho dân tộc Việt Nam cám ơn, tại vì mấy con đem lại cho nó, thấy không? Mấy con cố gắng giữ gìn giới đi. Giới của Phật có năm giới, không có nhiều, có năm à. Chưa được mười bàn tay, có một bàn tay thôi. Rồi tới giờ Thầy nghỉ con.

Thầy cám ơn mấy con, mấy con. Thôi, Thầy đứng dậy Thầy chào mấy con Thầy về.

(2:14:11) À mấy con cúng dường, Thầy sẽ lấy cái số tiền của mấy con, Thầy cất thất. Sau này mấy con có dịp, mấy con về đó, mấy con ở tu. Mấy con ráng tu mấy con, cất nhà cho mấy con đó. Chứ Thầy đâu có làm gì có tiền này đâu. Mà giờ Thầy cất nhiều nhiều nhiều, cất nhiều.

Phật tử: Xin chư vị lễ Thầy ba lễ.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 8)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.