ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Kinh Phật mà hiểu sai nghĩa là một tai hại lớn   ⚬   Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội   ⚬   Sống là tu   ⚬   Chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?   ⚬   Người muốn tu theo đạo Phật là phải sống có đạo đức   ⚬   Cúng dường bố thí đúng chánh pháp   ⚬   Nhân quả dạy người tu hành   ⚬   Cha mẹ hiền sinh con dữ   ⚬   Cầu xin phúc lộc   ⚬   Sát sanh mà không tội   ⚬   Nhân quả giết gà hàng loạt   ⚬   Giải hạn   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Tâm thức còn hay hoại diệt   ⚬   Nhân quả có trùng hợp không?   ⚬   Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội   ⚬   Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả   ⚬   Hũ hài cốt là con tin trong chùa   ⚬   Sanh đã tận, Phạm hạnh mới xong   ⚬   Người mất trí   ⚬   Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua   ⚬   Chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?   ⚬   Đức hạnh làm người   ⚬   Sát sanh siêu Cực Lạc   ⚬   Đức từ tâm   ⚬   Phật không chuyển nhân quả của người khác   ⚬   Sự sai biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn   ⚬   Nhân quả sát sanh   ⚬   Dựng lại chánh pháp, chấn hưng Phật giáo   ⚬   Xác định hình ảnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni   ⚬   Chùa to Phật lớn   ⚬   Đừng thấy lỗi người   ⚬   Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi   ⚬   Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi   ⚬   Nhân quả vũ trụ   ⚬   Bà La Môn   ⚬   Nhục thân và Xá lợi   ⚬   Kinh Duy Ma Cật không phải do Phật thuyết   ⚬   Nhân quả chúng sanh của bậc A-La-Hán   ⚬   Sát sanh siêu Cực Lạc   ⚬   Ba năm cải táng   ⚬   Phật và A-La-Hán   ⚬   Trái đất, sự sống và thời gian   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Tánh giác   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Nhân quả ý hành   ⚬   Tin theo Phật giáo nhưng sao lại khổ đau   ⚬   Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua
truonglao thichthonglac

Tứ thần túc

Tứ Thần Túc không phải là pháp môn tu tập mà là bốn thần lực do tu tập từ pháp môn Thân Hành Niệm mà có....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bị ngoại đạo khiêu khích

Pháp sai chứ người đâu có sai, pháp có pháp ngoại đạo, chứ người đâu có người ngoại đạo, chỉ vì người theo pháp sai mà không biết, cho nên chửi mắng người khác là ngoại đạo làm sai. Vì biết đâu vui kia mất nọ, vui nọ mất kia, người bỏ pháp tà tu lại đúng chánh pháp thì sao gọi họ là ngoại đạo được....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Yêu thương và tha thứ

Các con có đoàn kết, có thương yêu nhau, có khích lệ sách tấn nhau trên đường tu tập, thì đó là các con đã thắp sáng lại ngọn đèn chánh pháp của Phật, còn nếu các con chia rẽ xấu bụng với nhau, đó là các con đã diệt Phật giáo, dù các con có ngồi thiền nhập định năm bảy ngày, nhưng cách sống không đoàn kết, chia rẽ nhau, thì Phật giáo sẽ mất và mất mãi...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Lạy lễ hồng danh chư Phật

Lạy lễ hồng danh chư Phật là để tỏ lòng biết ơn đối với những bậc cao quý này, chứ không có giải quyết vấn đề tiêu trừ tội chướng tai qua, nạn khỏi hoặc nhập thiền nhập định v.v.....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Phước chúng sanh chưa đủ

Phước của chúng sanh chưa đủ, vì thế các vị A La Hán chưa xuất hiện, chứ không phải chúng ta tìm một vị A La Hán khó. Chúng ta cứ sống đúng đức hạnh giới luật của Phật thì các bậc A La Hán sẽ xuất hiện....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Ăn ngọ

Ăn ngọ có nghĩa là ăn một bữa trong ngày, ăn để sống, tức là ăn vào thời gian nào cũng tốt, nhưng vì đức Phật ngày xưa đi khất thực nên chọn vào trưa để tiện việc đi xin; tiện việc cho người Phật tử cúng dường và tiện việc tu tập....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Mười hai bà mụ

một đứa bé khi đã sinh ra, nó đã mang theo những thói quen của kiếp trước: ngủ, vui, buồn, cười, khóc, đưa tay, đưa chân, đều do nhân quả đã thành nghiệp lực trong đời sống quá khứ trước kia, nên khi cháu bé ngủ, mới có những hiện tượng như vậy, chứ không phải có bà mụ nào dạy cả, chỉ có nghiệp nhân quả đời trước mà thôi....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Danh và lợi

Lời dạy trên đây là đức Phật khuyên răn chúng ta tu học khi có danh có lợi thì nên ẩn bóng, có nghĩa là khi có Phật tử cung kính tôn trọng và cúng dường thì tâm dễ sanh đắm nhiễm thì nên ẩn bóng, có nghĩa nên tránh xa danh lợi, vì danh lợi dễ làm cho chúng ta ô nhiễm....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Những người mù

Đoạn kinh trên đây đã xác định rõ rằng Phật tử chúng ta trên đường tu tập nếu không có bậc Đạo sư tu chứng khai thị hướng dẫn thì cũng giống như người mù chỉ tin vào những học giả mù khác tưởng giải rồi cho là Phật thuyết. Vì thế, sự tu tập của Phật tử chẳng đi đến đâu....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Đoạn trừ cảm thọ đi vào cứu cánh

Một pháp để diệt trừ tâm tham dục, đó là pháp môn yểm ly ba thọ. Khi yểm ly ba thọ được thì tham dục đoạn diệt. Tham dục đoạn diệt là tự thân đã giải thoát và giải thoát hoàn toàn...

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.